UTICAJ MODIFIKACIJE NA ADSORPCIONE OSOBINE ZEOLITA 4A

1. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zora Levi, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Darko Bodroža, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

SAŽETAK:U radu je ispitivan uticaj modifikacije sintetičkih zeolita tipa A sa površinski aktivnom materijom (PAM). Prema bazi zeolitnih struktura (2002), Zeoliti tipa A svrstani su u tri različite grupe, 3A, 4A i 5A i svi oni posjeduju istu opštu formulu ali imaju drugačiji tip katijona. Zeolit 4A se može definisati kao hidratizovani alumosilikat trodimenzionalne strukture sa šupljinama promjera 0,8-1 nm, koji su reda veličine molekula u kojima se nalaze izmjenjivi katjoni i molekule vode. Procesom modifikacije zeolita sa organskom PAM dolazi do djelomične neutralizacije negativnog naelektrisanja, a dobijeni organo minerali imaju veću efikasnost adsorpicije štetnih komponenti iz vode i vazduha. Adsorpcione osobine modifikovanog 4A zeolita su ispitane sa kiselim (CH3COOH i C17H33COOH) i baznim (NH3) adsorbensima. Adsorpcija je praćena prema Freundlichovoj adsorpcionoj izotermi. Rezultati su pokazali da se CH3COOH i C17H33COOH adsorbuju u jednom sloju, a NH3 se adsorbuje u više slojeva.

Ključne reči: adsorpcija; površinski aktivne materije; organominerali; 4A.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 29.06.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (15.10 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove