UTICAJ NAČINA DOBIJANjA MATIČNOG GELA NA FORMIRANjE KRISTALA NaY ZEOLITA

1. Dragana Kešelj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragica Lazić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Zoran Petrović, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Gordana Ostojic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Najstarija i najčešće korištena metoda sinteza zeolita je, „hidrotermalna“, odnosno metoda hidrotermalne kristalizacije alumosilikatnog gela u zatvorenom sistemu na povišenoj temperaturi, autogenom pritisku u odgovarajućem vremenskom periodu. Način pripreme reakcione smeše- matičnog gela (redosled, vreme, način dodavanja sirovina), kao i period između formiranja homogenog gela tj. matičnog gela, dobijenog nakon dodatka svih sirovina, i početka kristalizacije značajno utiču na formiranje nukleusa od kojih će se kasnije obrazovati kristali zeolita tokom procesa kristalizacije. U radu su prikazani rezultati sinteza iz matičnih gelova molskog odnosa 1,9Na2O: Al2O3: 5,9 SiO2: 94H2O, koji su dobijeni pri različitom redosledu dodavnja sirovina. Kao sirovine su korišštene: „klice“ (seed gel), molskog sastava: 16 Na2O : 1,2 Al2O3 :15 SiO2 : 320, H2O, vodeno staklo, sintetički aluminatni rastvor i sumporna kiselina. Sve sirovine su imale sobnu temperaturu. Vreme kristalizacije je bilo 20h, a temperatura kristalizacije je 100°C. Rezultati difrakcije H-zraka na prahovima dobijenim kristalizacijom matičnog gela nastalog pri redosledu dodavanja sirovina klice –destilovana voda-staklo -aluminat- sumporna kiselina su pokazali pojavu refleksija jakog intenziteta na uglovima 2θ, koji odgovaraju NaY zeolitu.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 26.04.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (262.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove