UTICAJ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE NA KLIMATSKE PROMENE U BOSNI I HERCEGOVINI I REPUBLICI SRPSKOJ

1. Dragana Milosavljević, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Visegradska 33, 18 000 Nis, Serbia
2. Tomislav Pavlović, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Višegradska 33, 18 000 Niš, Serbia, Serbia
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. G Sazhko, Ukrainan engineering pedagogics academy, Department of Informatics and computer technologies, Univer, Ukraine
6. Danica Piršl, University of Nis, Faculty of sport and physical education, Carnojevica 10a, 18 000 Nis, Serbia

U svetu se danas uglavnom koriste neobnovljivi izvori energije: ugalj, nafta, zemni gas i nuklearna energija. Sa industralizacijom i porastom broja stanovnika na Zemlji, dolazi do povećanog korišćenja fosilnih goriva, smanjenja njihovih zaliha i degradacije životne sredine. Klimatske promene koje su registrovane u toku poslednjih decenija smatra se da su nastale kao rezultat čovekovih aktivnosti, a ne kao posledica prirodnih promena u atmosferi. U poslednjih sto godina spaljivanje fosilnih goriva, krčenje šuma i čišćenje zemljišta za poljoprivredu je emitovalo gasove sa efektom staklene bašte u atmosferu brže nego što su ih prirodni procesi mogli ukloniti. Posledice klimatskih promena mogu ozbiljno da utiču na razvoj, pa čak i na opstanak ljudske civilizacije. Sve ove promene dovode i do velikih ekoloških problema i poremećaja, kao što su izumiranje mnogih životinjskih vrsta, kiselih kiša i mnogih drugih. Klimatske promene su globalni fenomen i nijedna država neće biti pošteđena njihovog uticaja, ali posledice neće biti jednako raspoređene. Život u ovim uslovima bitno će se razlikovati od dosadašnjeg, što će zahtevati veliki broj mera i aktivnosti usmerenih ka održavanju određenog nivoa kvaliteta života. Region jugoistočne Evrope svrstan je u grupu regiona koji su već sada izloženi negativnim uticajima klimatskih promena. Zemlje zapadnog balkana pripadaju jednom od regiona sveta u kome se očekuju značajnije promene klime u skorijoj budućnosti, kao i negativne posledice klimatskih promena na zdravlje stanovništva, privredni razvoj i raspoloživost prirodnih resursa. U ovom radu date su osnovne informacije o klimatskim karakteristikama, emisiji gasova sa efektom staklene bašte i uočenim klimatskim promenama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Pored toga, u radu je pažnja posvećena procenama uticaja klimatskih prome¬na na pojedine sektore privrede, donošenje i implementaciju sektorskih strategija adaptacije na izmenjene klimatske uslove i unapređenje sistema rane najave klimatskih ekstrema i katastrofa. Posebna pažnja je posvećena mogućnostima korišćenja obnovljivih izvora energije i njihovom uticaju na životnu sredinu. U radu je istaknuto da je u cilju uspostavljanja ekološke ravnoteže i održivog razvoja čovečanstva, neophodno u većoj meri koristiti obnovljive izvore energije, kao i da korišćenje obnovljivih izvora energije doprinosi smanjenju emisije gasova staklene bašte, smanjenju korišćenja fosilnih goriva, razvoju lokalne industrije i otvaranju novih radnih mesta.

Ključne reči: Obnovljivi iyvori; klimatske promjene

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 05.07.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove