UTICAJ ORGANSKIH MATERIJA NA MORFOLOŠKE OSOBINE ZEOLITA TIPA NaA

1. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragana Kešelj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubica Vasiljević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U ovom radu je ispitivan uticaj organskih materija iz aluminatnog rastvora na sintetisani zeolit tipa NaA. Kao sirovina za sintezu zeolita korišten je aluminatni rastvor iz procesa proizvodnje „Glinice“, sirov i nakon ekstrakcije sa etanolom, zatim sintetički aluminatni rastvor dobijen laboratorijski i sa dodatkom kristalmodifikatora tipa „NALCO“. Ispitivane organske materije su izražene preko ukupnog organskog ugljenika i oksalatnog ugljenika u aluminatnom rastvoru. Iz sintetisanih zeolita su analizirani: veličina čestice, ostatak na situ od 45μm, specifična površina (BET), rendgenostrukturna analiza (XRD) i skenirajuća elektronska mikroskopija (SEM). Organske materije ometaju nastajanje zeolita tipa NaA što potvrđuje (XRD) analiza. Rezultati ukazuju na značajan uticaj organskih materija na morfološke osobine zeolita tipa NaA, kao i na sam tok sinteze u laboratorijskim i u industrijskim uslovima.

Ključne reči: organske materije; zeolit tipa NaA; morfološke osobine

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Uvodni rad: Da

Datum: 08.03.2012.

Br. otvaranja: 640

Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (6.76 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove