UTICAJ RAZLIČITIH TEHNIKA POLIMERIZACIJE NA KVALITET KOMPOZITNIH ISPUNA

1. Ognjenka Janković, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Renata Josipović, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Radmila Arbutina, Medicinski fakultet Banja Luka ::Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Igor Đukić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Mirjana Umićević Davidović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Marijana Arapović Savić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Verica Pavlić, PHI Institute of Dentistry, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
8. A. Arbutina, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet,studijski program stomatologija,Save Mrkalja 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Kompozitni materijali se kontrahuju tokom procesa polimerizacije, što umanjuje njihovu kliničku vrijednost. Modifikacije u sastavu kompozitnih materijala su se pokazale nedovoljnim za kompenzaciju polimerizacijskog skupljanja, pa se pokušalo sa modifikacijom polimerizacijskih programa.
Cilj: Cilj ovog rada je bio da se provjeri uticaj različitih tehnika polimerizacije na polimerizacijsko skupljanje kod kaviteta V klase.
Materijal i metode: U ispitivanju je korišteno 30 pretkutnjaka, ,podijeljenih u tri grupe. Na svim zubima su ispreparisani kaviteti V klase, restaurisani vestibularno samonagrizajućim tečnim kompozitom Vertise flow, a oralno tečnom smolom Filtek Flow .Za polimerizaciju je korištena Led lampa sa tri programa svjetlosne polimerizacije: High Power, Low Power i Soft smart. Uzorci su potom potapani u 50 % AgNO3,a zatim u 10 % rastvor foto razvijača. Linearni prodor boje, okluzalno i gingivalno, ocjenjivan je uz pomoć binokularne lupe sa mikrometarskim razmjernikom.
Rezultati: Dobijeni rezultati su pokazali da je ukupan linearni prodor boje kod zuba polimerizovanih klasičnom tehnikom polimerizacije (4,46 µm) bio nešto veći u odnosu na prodor boje kod polimerizovanih soft start tehnikom polimerizacije(4,27 µm) i nešto manji u odnosu na prodor boje kod polimerizovanih pulsnom tehnikom polimerizacije (5,54 µm). Statistički značajne razlike u linearnom prodoru boje u zavisnosti od tehnike polimerizacije nije bilo (p=0,057), iako su vrijednosti linearnog prodora boje soft start tehnike nešto niže nego pulsne i klasične tehnike.
Zaključak: Nešto bolji rezultati prilikom primjene soft start tehnike polimerizacije objašnjavaju se time što je to dvofazna tehnika, koja u početnom periodu polimerizacionog ciklusa angažuje iradijanse manjih vrijednosti, za kojim sllijedi polimerizacija punog intenziteta.

Ključne reči: polimerizacijsko skupljanje; tehnike polimerizacije; kompozitni materijali

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 26.04.2016.

Contemporary Materials 2016 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (63.17 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove