Uticaj temperature na karakteristike različito orjentisanih polikristalnih solarnih modula

1. Darko Divnić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Važan uslov, potreban za korištenje FN tehnologija, podrazumijeva razumijevanje karakteristika FN tehnologija koje su instalisane u realnom okruženju. Ovakvi podaci su neophodni, jer se električni parametri fotovoltaika koji su instalisani u realnim uslovima razlikuju od onih koji odgovaraju standardnim uslovima u kojima su testirani i čije su informacije navedene u specifikaciji proizvođača modula. Eksperimentalni fotonaponski sistem se sastoji od 5, različito geografski orjentisanih polikristalnih solarnih modula. U ovom radu je istraživan uticaj temperature na fotonaponske karakteristike različito orjentisanih polikristalnih solarnih modula, kao i energija proizvedena u realnim radnim uslovima. Monitoring i procjena rada ovakvog sistema u realnim uslovima rada od velike koristi za dalje projektovanje i arhitekturu ovakvih instalacija.

Ključne reči: Ključne riječi: polikristani solarni moduli; temperatura modula; ambijentalna temperatura; energija; efikasnost

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 12.06.2015.

Contemporary Materials 2015 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove