Uticaj zaprljanosti solarnih modula na efikasnost BIPV sistema

1. Ivana Radonjić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Department of Physics, Višegradska 33, Serbia
2. Tomislav Pavlović, University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics, Višegradska 33, 18 000 Niš, Serbia, Serbia
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dragana Milosavljević, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Visegradska 33, 18 000 Nis, Serbia
5. Lana Pantić, University of Nis, Faculty of Sciences and Mathematics, Visegradska 33, 18 000 Nis, Serbia

Na performanse BIPV sistema utiču različiti faktori kao što su: materijal od koga su solarni moduli napravljeni, ugao nagiba solarnih modula, intenzitet Sunčevog zračenja koje dospeva na površinu modula, zaprljanost površine modula, njihova temperatura, itd. U jedan od najznačajnijih problema prilikom korišćenja BIPV sistema spada zaprljanost površine solarnih modula što dovodi do smanjenja njihove efikasnosti. Stepen zaprljanosti solarnih modula zavisi od prirode sredine u kojoj se nalaze. U najčešće polutante BIPV sistema spadaju krečnjak, pesak, čađ, pepeo, zemlja, itd. U radu su dati rezultati ispitivanja uticaja zaprljanosti solarnih modula na efikasnost BIPV sistema.


Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 19.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove