ASPEKT BEZBEDNOSTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA PRI KORIŠĆENJU PROTEKTIRANIH PNEUMATIKA KOD KOMERCIJALNIH VOZILA

1. Svetlana Dabić-Miletić, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, Serbia

Sa ekonomskog aspekta značajan efekat se postiže kada se umesto novih, na vozila ugrađuju protektirani pneumatici. Kod pneumatika se postupkom protektiranja „potrošeni“ gazeći sloj (do zakonom predviđene dubine), može zameniti novim, ukoliko je očuvana noseća/osnovna struktura, čime se produžava period njihove eksploatacije. Cena koštanja ovih pneumatika je cca 50% cene koštanja novih, što za transportne kompanije svakako predstavlja značajne uštede, naročito kada se ima u vidu da se pneumatici komercijalnih vozila mogu protektirati više puta. Naime, svrha ovog rada jeste da se razmotri korišćenje protektiranih pneumatika kao alternativno rešenje onom koje podrazumeva zamenu korišćenih (a neupotrebljivih) pneumatika novim. Respektujući ekonomske efekte, ovaj rad ima za cilj da pruži podršku
(velikim transportnim kompanijama) u primeni protektiranih pneumatika, pri čemu se posebno naglašava da su ovi pneumatici apsolutno bezbedni u eksploataciji ukoliko se koriste pod uslovima koji važe i za nove. Rezultati analiza diskutovanih u ovom radu pokazuju da protektirani pneumatici nisu uzrok saobraćajnih nezgoda, čime se mogu ostvariti značajni pozitivni ekonomski, ekološki i dr. efekti pri njihovoj eksploataciji, naročito kod voznih parkova sa značajnimbrojem komercijalnih vozila.

Ključne reči: pneumatici; bezbednost; protektiranje; komercijalna vozila

Tematska oblast: Bezbjednija vozila

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
177 - 186


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove