UTICAJ RAZLIČITIH MATERIJALA ZA DEFINITIVNU OPTURACIJU KANALA KORIJENA NA POSTOPERATIVNU BOL, KVALITET ENDODONTSKOG PUNjENjA I DISKOLORACIJU ZUBA

1. Tanja Jošić Tegeltija, JZU Zavod za stomatologiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

UTICAJ RAZLIČITIH MATERIJALA ZA DEFINITIVNU OPTURACIJU KANALA KORIJENA NA POSTOPERATIVNU BOL, KVALITET ENDODONTSKOG PUNjENjA I DISKOLORACIJU ZUBA
T. Jošić Tegeltija1, N. Knežević2, R. Knežević3, S. Ilić4
1,3,4JZU Zavod za stomatologiju Banja Luka
2Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
Sažetak: Cilj ovog rada je bio utvrditi uticaj različitih materijala za definitivnu opturaciju (Syntex, Apexit Plus, Endomethasone N) na postoperativnu bol, kvalitet endodontskog punjenja i diskoloraciju zuba tokom opservacionog perioda od 2 godine. Kliničko ispitivanje je obuhvatilo 30 pacijenata oba pola, starosne dobi od 20 do 58 godina. Podijeljeni su u tri grupe po 10 zuba i svaka grupa zuba je opturisana različitim materijalom. Analiza dobijenih rezultata je pokazala da je kvalitet endodontskog punjenja svih ispitivanih materijala bio zadovoljavajući (Syntex 100%, Apexit plus 90%, Endomethasone N 100%). Nije bilo statistički značajnih razlika u pojavi postoperativnog bola u odnosu na materijal za definitivnu opturaciju. Od ukupnog broja pacijenata 60% nije osjećalo bol, 27% je osjećalo blagu, 10% umjerenu i 3% jaku postoperativnu bol. Promjena boje zuba je registrovana u 6% slučajeva na kraju opservacionog perioda bez statistički značajne razlike u odnosu na ispitivane materijale. Na osnovu kliničkog ispitivanja može se reći da je uspješnost svih ispitivanih materijala bila velika.
Ključne riječi: materijali za definitivnu opturaciju, postoperativna bol, endodontsko punjenje, diskoloracija zuba


THE EFFECT OF DIFFERRENT MATERIALS FOR DEFINITIVE OPTURATION OF ROOT CANAL ON POSTOPERATIVE PAIN, QUALITY OF ENDODONTIC FILLING AND DISCOLORATION OF TEETH

Abstract: The aim of this elaboration was to establish the effect of different materials for definitive opturation (Syntex, Apexit plus, Endomethasone N) on postoperative pain, quality of endodontic filling and discoloration of teeth during opservation of two years period time.The clinical examination covered 30 patients, gender equaly, age between 20 and 58. Targeted groups were devided on three subgroups by 10 teeth criteria and each teeth group has been optureted by differrent materials. The analysis showed filling quality of all tested materials was satisfying (Syntex 100%, Apexit plus 90%, Endomethasone N 100%). In terms of postoperative pain there was no statistically significant differences according to materials for definitive opturation. Out of total number, 60% of patients have not felt pain, 27% mild, 10% moderate and 3% have felt strong postoperative pain. The teeth color change was registered in 6% cases by the end of opservation period with no statistically significant differences according to tested materials. Based on clinical examination it can be concluded that success of all tested materials has been high.
Key words: materials for definitive opturation, postoperative pain, endodontic filing, discoloration of teeth


Ključne reči: materijali za definitivnu opturaciju; postoperativna bol; endodontsko punjenje; diskoloracija zuba; : materijali za definitivnu opturaciju

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 13.06.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove