EMERGENCIJA UREĐENOG KRETANjA PRI DJELOVANjU FLUKTUIRAJUĆE SILE NA OSCILATOR

1. Zoran Rajilic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nikola Stupar, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Napravljeni su računarski eksperimenti sa dvostrukim klatnom, Takerovim oscilatorom i čeličnom šipkom, čije oscilovanje je opisano Dafingovim jednačinama. Pretpostavlja se da fluid djeluje fluktuirajućom silom na oscilator. Posmatramo složeno kretanje koje je kombinacija determinističkog haosa i stohastike. Kad je intenzitet fluktuirajuće sile dovoljno velik (tad je broj čestica fluida sa kojima oscilator međudjeluje velik), kretanje oscilatora postaje uređeno.

Ključne reči: dvostruko klatno; haos; stohastika; emergencija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 19.06.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove