EFIKASNOST VODONIK PEROKSIDA U BIJELjENjU VITALNIH ZUBA

1. Nataša Knežević, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zeljka Kojic, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Olivera Dolić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Marija Obradović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Slava Sukara, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Aleksandra Đeri, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak
UVOD: U ambulantnoj tehnici bijeljenja vitalnih zuba koriste se visoke koncentracije vodonik peroksida. Gel za bijeljenje može biti aktiviran hemijskim putem, toplotom ili svjetlošću. Svjetlosna aktivacija sredsva za bijeljenje ubrzava razlaganje vodonik peroksida na aktivan kiseonik i povećava efikasnost bijeljenja. Cilj ovog rada je da se ispita efikasnost bijeljenja vitalnih zuba pomoću hemijske i svjetlosne aktivacije vodonik peroksida.
MATERIJALI I METODE: U studiji je učestvovalo 20 pacijenata sa dobrom oralnom higijenom, bez prisutnih karioznih lezija, velikih kompozitnih ispuna u frontalnoj regiji i gingivitisa. Kod svih pacijenata je određenja boja zuba po ključu boja Shade guide Ivoclar A-D bleach (Ivoclar Vivadent, Lihtenštajn). Kod 10 pacijenata je vršena ambulantna tehnika bijeljenja vitalnih zuba sa Opaldam (Ultradent, USA), u dvije seanse. Aplikacija gela u toku jedne seanse je vršena 2 puta po osam minuta. Kod 10 pacijenata je vršeno ambulantno bijeljenje zuba primjenom Signal Proffesional seta (38% vodonik peroksid) sa led lampom za svjetlosnu aktivaciju (Easy Lamp Plus, Signal, Italija) sredstva za bijeljenje. U toku jedne seanse zubi su bijeljeni dva puta po 12 minuta. Korištena je tamno-svijetla skala u kojoj je svakoj nijansi dodeljen broj od 1 do 20, da bi se mogla odraditi statistička analiza podataka. Broj jedan odgovara najsvetlijoj boji (BL1) dok broj 20 odgovara najtamnijoj boji (C4). Nakon procesa bijeljenja ponovo je određena boja zuba.
REZULTATI: Analiza dobijenih rezultata je pokazala da je u ambulantnoj tehnici bijeljenja sa hemijskom aktivacijom gela došlo do promjene boje nakon prvog tretmana za četiri nijasanse, dok je u drugoj seansi došlo do promjene boje za tri nijanse. Rezultati su pokazali da je u ambulantnoj tehnici bijeljenja sa svjetlosnom aktivacijom takođe došlo do promjene boje nakon prvog tretmana za četiri nijanse, dok je u drugoj seansi došlo do promjene boje za tri nijanse. Upoređujući uspjeh bijeljenja kod amulantne tehnike bijeljenja bez svjetlosne aktivacije i tehnike bijeljenja sa LED aktivacijom, može se uočiti da ne postoji statistički značajna razlika u efikasnosti bijeljenja ove dvije tehnike.
ZAKLjUČAK: Obe tehnike bijeljenja su pokazale jednaku efikasnost u procesu bijeljenja.

Ključne reči: bijeljenje zuba; vodonik peroksid; vitalni zubi

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 03.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove