UTICAJ USLOVA SINTEZE NA TEKSTURALNA SVOJSTVA AlFe PILARNIH GLINA

1. Matilda Lazić, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Serbia
2. Danijela Jašin, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu, Đorđa Stratimirovića 23, 23000 Zrenjanin, Serbia

AlFe pilarne gline se dobijaju kopilarenjem monmorijonita mešovitim rastvorom dve (Al3+ i Fe2+/3+) polioksikatjonske vrste. Predstavnici su čvrstih, savremenih ekomaterijala i heterogenih katalizatora. Primenjuju se u komercijalnim katalitičkim tehnologijama naftno-petrohemijske industrije ali i u oblasti zaštite životne sredine npr. za fotokatalitičko prečišćavanje otpadnih voda zagađenih fenolom. U radu je ispitivan uticaj uslova pilarenja: Al/Fe odnos i pH rastvora za pilarenje (OH/Me odnos) kao i uslova sušenja i kalcinacije na teksturalna svojstva pripremljenih uzoraka AlFe pilarnih glina. Pretpostavljeno je da primena procesa kopilarenja monmorijonita i uslovi njegovog izvođenja značajno utiču na poboljšanje teksturalnih svojstava nastalih AlFe pilarnih glina u odnosu na monmorijonit. Dobijeni rezultati teksture serije pripremljenih uzoraka pri različitim Al/Fe odnosima i pH rastvora za pilarenje, koji su sušeni na vazduhu (105°C, 4h) i kalcinisani (300°C, 2h) pokazuju da je došlo da značajnog poboljšanja ispitivanih teksturalnih svojstava pripremljenih uzoraka AlFe pilarnih glina u poređenju sa teksturom monmorijonita. Dobijene međusobne razlike u teksturalnim svojstvima uzoraka pripremnjenih pri ispitivanim parametrima sinteze objašnjeni su uticajem različtog sadržaja jona gvožđa, pH rastvora i temperature kalcinacije na stvaranja različite visine pilara u strukturi uzoraka, koja konsekventno, prouzrokuje razlike u veličini formiranih pora i drugim teksturalnim svojstvima.

Ključne reči: AlFe pilarne gline; ekokatalizatori; uslovi pilarenja; tekstura

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 27.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (71.00 KB)
Datoteka uz rad  (111.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove