NOVI AMINO-FUNKCIONALIZOVANI MAGNETIČNI POLIMER/BENTONIT KOMPOZITI ZA UKLANjANjE HROMA IZ VODENIH RASTVORA

1. Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Bojana Marković, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
3. Dijana Mihajlović, University of Banja Luka, Faculty of Agriculture, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Ines Miljanović, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Ivan Stefanović, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
6. Jasna DŽunuzović, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
7. Aleksandra Nastasović, Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Njegoševa 12, Serbia

U ovom radu, makroporozni magnetični poli(glicidil metakrilat-ko-etilen glikol dimetakrilat)/bentonit kompozit funkcionalizovan sa heksametilen diaminom (SGE/MB-HD), je korišćen kao potencijalni sorbent Cr(VI) jona iz vodenih rastvora. Kinetika sorpcije i adsorpcione izoterme su određene prema podacima dobijenim u statičkim eksperimentima sa različitim početnim koncentracijama Cr(VI) jona pri sobnoj temperaturi i pH = 2,0. Sorpcija jona Cr(VI) prati kinetiku pseudo-drugog reda sa izvjesnim uticajem difuzije kroz pore. Eksperimenti desorpcije pokazuju da je sorpcija jona hroma reverzibilan proces i da se SGE/MB-HD lako regeneriše sa 0,1 mol/dm3 NaOH.

Ključne reči: makroporozni kompoziti; magnetit; bentonit; Cr(VI)

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 31.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (40.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove