ODREĐIVANjE JONIZACIONIH KONSTANTI ODABRANIH DERIVATA MONOKARBOHIDRAZONA

1. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet, Univeritet u Novom Sadu, Serbia
2. Tatjana Verbić, Serbia
3. Olivera Marković, Serbia
4. Borko Matijević, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Serbia
5. Đenđi Vaštag, Serbia
6. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia

Derivati karbohidrazona predstavljaju veoma značajna jedinjenja za proučavanje s obzirom da mnoga od njih pokazuju veoma izraženu biološku aktivnost. Poznavanje jonizacionog stanja funkcionalne grupe prisutne u molekulu je od vitalnog značaja za razumevanje farmakokinetičkih i farmakodinamičkih osobina novosintetisanih jedinjenja. Jedan od važnijih fizičko-hemijskih parametara, kiselinska konstanta (pKa), može da posluži kao molekulski deskriptor za povezivanje odnosa stukture i aktivnosti jedinjenja, što može ukazivati na dalju potencijalnu novosintetisanih derivata. U ovom radu, primenom potenciometrijske metode, određene su kiselinske konstante za dvadeset sintetisanih jedinjenja iz serije monokarbohidrazona u cilju dobijanja informacija o njihovim jonizacionim stanjima pri određenim uslovima.

Ključne reči: biološka aktivnost; farmakokinetički deskriptori; monokarbohidrazoni; kiselinske konstante; potenciometrija; biološka aktivnost; molekulski deskriptori; monokarbohidrazoni; kiselinske konstante; potenciometrija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 03.07.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (74.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove