TERMIČKI VOĐENA DEHIDRACIJA BINUKLEARNOG [Ni2(en)2(H2O)6(pyr)]·4H2O KOMPLEKSA

1. Nemanja Stojanović, Fakultet tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, Serbia
2. Aleksandra Janićijević, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Serbia
3. Aco Janicijević, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija, Serbia

Termički podstaknuta dehidracija binuklearnog [Ni2(en)2(H2O)6(pyr)]·4H2O kompleksa odvija se u temperaturskom domenu od 326 K do 410 K, dajući asimetrični DSC pik. Proces je endoterman i rezultuje gubitkom 10 molekula vode što čini 27% ukupne mase uzorka. Vrednosti prividne energije aktivacije od 71 kJ/mol i 93 kJ/mol dobijene su primenom Kissinger-ovog i izokonverzionog KAS pristupa, tim redom. Verovatni mehanizam reakcije određen je Dollimore-ovom analizom. Sa porastom brzine zagrevanja difuzija postaje značajan stupanj u mehanizmu dehidracije. Dekonvolucija eksperimentalnog DSC pika na različitim brzinama zagrevanja pokazuje da se mehanizam dehidracije menja sa izmenom termičkog režima. Primenom linearnog kompenzacionog efekta određene su vrednosti invarijantne energije aktivacije od 61 kJ/mol, kao i Arrhenius-ovog predeksponencijalnog faktora od 6·107 min-1.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 23.05.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove