OPTIMIZACIJA SINTEZE NANOKOMPOZITA SA FUNKCIONALIZOVANIM MAGNETNIM NANOČESTICAMA

1. Tamara Tadić, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
2. Bojana Marković, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
3. Zorica Vuković, Serbia
4. Aleksandra Nastasović, Univerzitet u Beogradu, NU Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Serbia
5. Ljiljana Suručić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Zvjezdana Sandić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
7. Antonije Onjia, University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Karnegijeva 4, 11000 Belgrade, Serbia

Ovaj rad fokusiran je na optimizaciju sinteze nanokompozita dobijenog suspenzionom kopolimerizacijom u prisustvu funkcionalizovanih magnetnih nanočestica. Ispitan je uticaj vrste i količine stabilizatora, kao i brzine mešanja reakcione smeše na oblik i veličinu čestica dobijenog nanokompozita. Magnetni nanokompozit sa najboljim morfološkim svojstvima okarakterisan je optičkom mikroskopijom, FTIR-om i metodom živine porozimetrije.

Ključne reči: magnetni nanokompozit; optimizacija; morfološka svojstva

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 28.06.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (73.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove