FONONSKI DOPRINOS TOPLOTNOJ KAPACITIVNOSTI ULTRATANKOG KRISTALNOG FILMA UNUTAR ČITAVE TEMPERATURSKE OBLASTI

1. Jovan Šetrajčić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Serbia
2. Dušan Ilić, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
3. Stevo Jaćimovski, Serbia
4. Siniša Vučenović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je sproveden temeljni teorijski pristup ispitivanju uticaja fononskog podsistema na toplotnu kapacitivnost ultratankog kristalog filma. Fononski spektri i dozvoljena fononska stanja određeni su metodom Grinovih funkcija, a rezultat analize termodinamičkih osobina ultratankih filmova je izvođenje egzaktne formule za toplotnu kapacitivnost idealnog ultratankog filma, koja važi u čitavom opsegu temperatura. Ponašanje toplotne kapacitivnosti filma predstavljeno je grafički i upoređeno je sa ponašanjem odgovarajuće balkovske strukture, u niskotemperaturskoj i visokotemperaturskoj oblasti.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 29.06.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove