UTICAJ KONCENTRACIJE ADITIVA NA KVALITET BIJELOG ALUMINIJUM-TRIHIDRATA

1. Duško Kostić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mitar Perušić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Radislav Filipovic, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zoran Obrenovic, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Dragana Kostić, Tehnološki fakultet Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Alumina (glinica) je proizvod koji se dobija na nekoliko načina pri čemu se dobijaju različiti kvaliteti iste. Iako je veoma složen, Bajerov proces je najzastupljeniji zbog toga što daje aluminu veoma dobrog kvaliteta. U zavisnosti od tipa aluminijum-trihidrata koji se želi dobiti, rastvor se tretira, odnosno ne tretira odgovarajućim aditivom, a kasnije uslovi kristalizacije određuju ostale osobine i dalju primjenu iste. U ovom istraživanju ispitivan je prvenstveno uticaj pomenutog aditiva za bjelinu na kvalitet kristalizacijom dobijenog aluminijum hidroksida. Ispitivan je uticaj koncentracije aditiva i vremena miješanja rastvora aditiva sa natrijum aluminatom. Takođe, pregledom stručne literature i praktičnim pristupom u „Alumina” d.o.o. obrađeni su uslovi razlaganja natrijum-aluminatnog rastvora kao i njihovi uticaji na kvalitet proizvoda. Svi eksperimenti izvođeni su u istraživačkoj i centralnoj laboratoriji Alumina” d.o.o., a dobijeni rezultati su upoređivani sa onima iz industrijskih uslova. Izvedeni rezultati mogu poslužiti za pospješivanje daljeg naučno-istraživačkog rada na ovu temu, kao i za unapređenje energetske efikasnosti i kvaliteta proizvoda.

Ključne reči: Alumina; aditiv; Bajerov proces; kristalizacija; natrijum-aluminat; natrijum aluminat

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 28.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (623.50 KB)
Datoteka uz rad  (622.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove