HAJZENBERGOV ANTIFEROMAGNETNI DVOSLOJ SA DIPOLARNOM INTERAKCIJOM

1. Milan Pantić, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku, Serbia

U radu je analiziran dvosloj koji se sastoji od dva izotropna Hajzenbergova antiferromagnetska monosloja kuplovana efektivnom izmenskom i dipolarnom interakcijom. Dobili smo spinske Grinove funkcije u aproksimaciji slučajnih faza i odatle odredili energiju elementarnih ekscitacija u sistemu. Takođe smo izračunali kritičnu temperaturu i srednji spin na temperaturi apsolutne nule. Ove veličine smo analizirali u funkciji parametara izmenske i dipolarne interakcije.


Ključne reči: Hajzenbergom antiferomagnet; dvosloj; izmenska i dipolarna interakcija; Grinove funkcije; aproksimacija slučajnih faza; kritična temperatura

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 30.07.2021.

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (54.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove