Pregled i evaluacija farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika sa Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane na druga odjeljenja i prilikom otpusta bolesnika iz bolnice

1. Vedrana Barišić, UKC RS Banajluka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod Pacijenti primljeni u kliniku intenzivne medicine (KIM), kao i oni koji se premjeste iz KIM-a na druga odjeljenja, izloženi su visokom riziku od grešaka u farmakoterapiji i s njima povezanih preventabilnih neželjenih reakcija lijekova. Takođe, tokom otpusta iz bolnice visok procenat pacijenata ima bar jednu farmakoterapijsku diskrepancu (odstupanje u terapiji). Farmakoterapijske diskrepance tokom otpusta iz bolnice mogu dovesti do ponovne hospitalizacije ili do neželjenih efekata lijekova koji su mogli biti spriječeni.
Cilj rada je pregled i evaluacija broja farmakoterapijskih grešaka prilikom premještaja bolesnika iz klinike intenzivne medicine za nehirurške grane (KIM) Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKC RS) na druga odjeljenja, kao i pregled i evaluacija broja propisivačkih farmakoterapijskih grešaka prilikom otpusta istih bolesnika iz bolnice.
Metodologija U periodu od 01.01.2021. – 31.10.2021. sprovedeno je sistematično, prospektivno, opservaciono istraživanje farmakoterapije bolesnika liječenih u KIM-u u UKC RS u dvije faze: prva faza je podrazumijevala pregled farmakoterapije prilikom premještaja bolesnika iz KIM-a na druga odjeljenja, dok smo u drugoj fazi vršili pregled farmakoterapije prilikom otpusta istih bolesnika iz bolnice. U istraživanje su uključeni svi bolesnici primljeni u KIM ukoliko koriste najmanje jedan lijek u hroničnoj terapiji, ukoliko je dužina boravka u KIM-u duža od 24 sata i ukoliko su premješteni na drugi odjel. Propisivačke farmakoterapijske greške prilikom otpusta iz bolnice su pregledane kod istih bolesnika koji su otpušteni iz bolnice, odnosno nisu preminuli. Istraživanje je realizovano uz saglasnost Etičkog odbora UKC-a RS.
Rezultati Kod 30 pacijenata vršen je pregled farmakoterapije prilikom premještaja iz KIM-a na druga odjeljenja, dok je od njih 30 kod 25 vršen pregled farmakoterapije prilikom otpusta iz bolnice (5 pacijenata je umrlo na drugom odjeljenju). Kod 47,5 % pacijenata su prisutne klinički značajne farmakoterapijske greške prilikom premještaja iz KIM-a na druga odjeljenja, dok su kod 61,6 % pacijenata prisutne klinički značajne propisivačke farmakoterapijske greške prilikom otpusta iz bolnice.
Zaključak Klinički značajne farmakoterapijske greške su prisutne kod skoro polovine pacijenata prilikom premještaja iz KIM-a na druga odjeljenja i kod više od pola pacijenata prilikom otpusta iz bolnice.
Ključne riječi: farmakoterapijska greška, klinika intenzivne medicine, premještaj bolesnika na druga odjeljenja, otpust bolesnika iz bolnice, neželjeni efekat lijeka

Ključne reči :

Tematska oblast: farmacija

Datum: 30.12.2021.

Informatika u biomedicini 2022


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove