Trapiranje elektrona u polimernim materijalima

1. Danijela Vuković, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Duško Dudić, Department of Chemistry, University of the Free State, Private Bag X13, Phuthaditjhaba, 9866 South A, Serbia
3. Blanka Škipina, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Petar Matavulj, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73, Serbia

Oblast istraživanja koja će oblikovati budućnost polimera jeste razumevanje procesa trapiranja naelektrisanja i njegova maksimalna eksploatacija u optimizaciji karakteristika materijala u polimernom inženjerstvu. U toku proizvodnje i skladištenja polimernih materijala, a zbog trenja, raznih hemijskih i mehaničkih nečistoća i različitih električnih potencijala koje polimer trpi tokom vremena, u polimernoj matrici se mogu naći zarobljena tj. trapirana nelektrisanja. U ovom pregledu počinjemo da se prisećamo tri fundamentalne veličine vezane za zamke, odnosno njihovu prirodu, energiju i gustinu [1]. U zavisnosti od dubine energije, zamke mogu ili pomoći transportu ili dovesti do dugotrajnosti skladištenja naboja. Uloga zamke u optimizaciji transporta naelektrisanja privlači veliku pažnju jer ima značajan uticaj na električna svojstva polimera. Cilj ovog priloga je da se sagledaju različiti pristupi koji se primenjuju za poboljšanje svojstava dielektričnih polimernih filmova za energetske kondezatore [2]. Proučavanje energetskih aspekata zarobljavanja elektrona u polimere moglo bi doprineti većoj upotrebi polimernih kondezatora umesto konvecionalnih elektrohemijskih baterija što je i cilj našeg istraživanja.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 28.07.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove