UČESTALOST VASKULARNIH VARIJACIJA U POTENCIJALNIH ŽIVIH DAVALACA BUBREGA U UKC TUZLA

1. Naida Morić, JZU UKC Tuzla, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

UČESTALOST VASKULARNIH VARIJACIJA U POTENCIJALNIH ŽIVIH DAVALACA BUBREGA U UKC TUZLA

Morić N, Hodžić E, Tulumović D, Dugonjić-Taletović M, Halilčević A, Jašarević A, Pjanić M, Lekić S, Atić M, Altumbabić A, Trojak D, Alečković-Halilović M, Mešić E.
Odjel za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega, Klinika za interne bolesti, UKC Tuzla

UVOD: Renalne vaskularne anomalije u potencijalnih živih davalaca bubrega nisu rijetke i predstavljaju klinički izazov u bubrežnoj transplantaciji. Cilj ovog rada je bila procjena učestalosti renalnih vaskularnih anomalija u potencijalnih živih davalaca bubrega u UKC Tuzla.
METODE: Od septembra 1999. godine do juna 2019. godine u UKC Tuzla je urađeno 215 transplantacija bubrega, od čega 174 od živog rodbinskog i nerodbinskog davaoca (80.93%). Retrospektivno smo, iz medicinske dokumentacije, analizirali demografske karakteristike, vrijednosti krvnog tlaka, hemoglobina i kreatinina, prisustvo albuminurije i CT angiografiju u 100 potencijalnih davalaca bubrega. Podaci su obrađeni metodama deskriptivne statistike.
REZULTATI: U našem uzorku od 100 potencijalnih živih davalaca bubrega bilo je 59 žena (59%) i 41 muškarac, prosječne dobi 59 godina. U 41 davaoca (41%) CT angiografijom evidentirana je neka od renalnih vaskularnih aberacija.
ZAKLJUČAK: Od analiziranih 100 potencijalnih davaoca bubrega ova studija je pokazala relativno visoku stopu učestalosti anatomskih varijacija (41%). Najčešće varijacije su unilateralno prisustvo jednog akcesornog krvnog suda koje je skoro podjednako zastupljeno kod oba spola. Kod muškaraca od 21 verificirane varijacije 15 (71.42%) se odnosilo unilateralno prisutstvo akcesornog krvnog suda, dok je kod žena od 20 vaskularnih varcijacija verificirano je 14 (70%). Kod oba spola podjednaka je zastupljenost jednog aberantnog krvnog suda kako lijevo tako i desno. Po dva akcesorna krvna suda imale su 3 žene (15%) i 3 muškaraca (14.28%). Bilateralne vaskularne varijacije zastupljene su kod 8 muškaraca (38.09%) i 5 žena (25%).

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 03.01.2023.

Informatika u Biomedecini 2023


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove