Upotreba lokalne infiltrativne analgezije u primarnoj artroplastici koljena

1. Danilo Paripović, ZZFMR "Dr Miroslav Zotović" Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod: Postoperativna bol nakon ugradnje totalne endoproteze koljena (TEP) predstavlja jedan od osnovnih razloga otežane rane rehabilitacije i sporijeg oporavka pacijenata nakon ovbe procedure. Uvođenjem lokalne infiltrativne analgezije (LIA) koja se sastoji od kombinacije anestetika, nesteroidnog antiinflamatornog lijeka (NSAIL) i adrenalina nastoji se smanjiti postoperativni bol te smanjiti mogući neželjeni efekti upotrebe veće doze opioidnih analgetika. Cilj ovog rada je procjena efekta upotrebe LIA kod pacijenata sa TEP koljena na postoperativnu bol i dozu korištenih opioidnih analgetika, postizanje boljeg obima pokreta kao i trajanje hospitalizacije.

Metode: Ovo je retrospektivna kohortna studija provedena na Ortopedskom odjeljenju ZZFMR „Dr Miroslav Zotović“ gdje su uključeni pacijenti sa dijagnozom degenerativne artroze koljena kojima je implantirana primarna TEP koljena u periodu 1.1.2022.god. do 31.6.2022.god. Pacijenti sa hroničnim zapaljenskim oboljenjima, kontraindikacijama za LIA kao i dementni pacijenti su isključeni iz studije. Pacijenti su podijeljeni u dvije grupe gdje je prva grupa pacijenata tokom operativnog zahvata primila jednu dozu LIA dok je druga grupa pacijenata nije primila. Postoperativno smo pratili stepen bola, količinu korištenih opioidnih analgetika, obim pokreta i dužinu hospitalizacije.

Rezultati: Ukupno 136 pacijenata je uključeno u studiju, po 68 pacijenata u svakoj grupi. Postoperativni bol kao i zahtjevi za opioidnim analgeticima u periodu od prvog do četvrtog postoperativnig dana su bili manji u LIA grupi pacijenata u odnosu na kontrolnu. Obim pokreta je takođe bio veći u ovoj grupi u odnosu na pacijente u kontrolnoj grupi. Nije bilo značajne razlike u dužini trajanja hospitalizacije između LIA i kontrole grupe.

Zaključak: Upotreba LIA intraoperativno efikasno smanjuje stepen postoperativne boli, smanjuje potrebu za većim dozama opioidnih analgetika te samim tim olakšava i ranu rehabilitaciju pacijenata podvrgnutih ugradnji TEP koljena.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 04.01.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (33.75 KB)
Datoteka uz rad  (33.83 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove