Značaj tireoglobulina u predviđanju recidiva papilarnog karcinoma štitne žlijezde

1. Branimir Trivić, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod/Cilj istraživanja. Papilarni karcinom čini 60 do 70% svih karcinoma štitne žlijezde, žene obolijevaju 2 do 3 puta češće nego muškarci, a češći je u mlađoj dobi. Tumor se odstranjuje zajedno sa kompletnom štitnom žlijezdom, te se zrače eventualni ostaci tkiva štitne žlijezde. Tireoglobulin ima važnu ulogu u sintezi hormona štitne žlijezde i proizvod je ćelija štitne žlijezde. Ćelije papilarnog karcinoma štitne žlijezde gotovo uvijek zadržavaju sposobnost njegove sinteze, zato je nakon uklanjanja štitne žlijezde tireoglobulin vrlo osjetljiv pokazatelj prisutnosti karcinoma štitne žlijezde. Cilj ove studije je provjeriti da li su pacijenti koji imaju povišene vrijednosti tireoglobulina podložniji pojavi recidiva papilarnog karcinoma štitne žlijezde nakon tiroidektomije i ablativne terapije radioaktivnim jodom RA I-131.
Metode i materijal. U ovoj retrospektivnoj studiji obuhvaćeno je 88 pacijenata hospitalizovanih u Zavodu za nuklearnu medicinu UKC RS u periodu od 01.02.2022.-30.06.2022. godine. Svi pacijenti su imali ablativnu terapiju sa RA I-131 mjesec dana nakon totalne tiroidektomije zbog papilarnog karcinoma u stadiumu T1N0M0. Prema vrijednostima tireoglobulina u krvi, razvrstani su u dvije grupe, grupu sa normalnim i grupu sa povišenim vrijednostima. Šest mjeseci nakon ablativne terapije urađena je procjena recidiva bolesti.
Rezultati. Od 88 hospitalizovanih pacijenata, 26 nije imalo povišene vrijednosti tireoglobulina, a 62 jeste. Statističkom obradom podataka pomoću hi-kvadrat testa potvrđena je radna hipoteza i dokazana je značajna povezanost povišenih vrijednosti tireoglobulina i recidiva bolesti.
Zaključak. Povišene vrijednosti tireoglobulina u krvi povezane su sa većom vjerovatnoćom recidiva papilarnog karcinoma štitne žlijezde, što je i dokazano ovom studijom.

Ključne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 16.03.2023.

Informatika u Biomedecini 2023


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove