https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ENERGETSKI SPEKTRI I PROSTORNA DISTRIBUCIJA STANjA SLOBODNIH NOSILACA NAELEKTRISANjA U ULTRATANKIM KRISTALNIM FILMOVIMA

ENERGETSKI SPEKTRI I PROSTORNA DISTRIBUCIJA STANjA SLOBODNIH NOSILACA NAELEKTRISANjA U ULTRATANKIM KRISTALNIM FILMOVIMA

1. Jovan Šetrajčić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Serbia
2. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Nikola Vojnović, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Serbia

Translaciona simetrija dstribucije sistema atoma (jona) i nosilaca naelektrisanja (elektrona ili šupljina) narušena je raspršenjem (dopiranjem) i zbog postojanja dveju graničnih površi. Ovo je model visokotemperaturnih superprovodnika u kojima se uočeno narušenje simetrije ortogonalno na CuO ravan tretira kao perturbacija. Određene su jednočestične fermionske talasne funkcije i moguće energije nosioca naelektrisanja. Konkurentno postojanje superprovodnih i normalnih oblasti u takvom uzorku prikazano je u saglasnosti sa eksperimentalnim podacima. Dobijeni su i razmotreni uslovi za formiranje superprovodniһ stanja i granične vrednosti gustine struje u ravnima paralelnim sa graničnim površima (u CuO ravnima).

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 02.07.2024.

Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (38.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10