Adsorpcija laurinske kiseline na zeolitu 13 X modifikovanom površinski aktivnom materijom

1. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Praćena je adsorpcija laurinske kiseline iz alkoholnog rastvora na zeolitu 13X na koji je nanešen genapol ( površinski anjonaktivna materija, PAM, Natrijeva-so alkildiglikoletersulfonat). Adsorpcija laurinske kiseline na 13X zeolitu i na PAM-modifikovanom 13X zeolitu praćena je na tri temperature. Pokazalo se je da se PAM modifikovani zeolit odlikuje nekim novim osobinama značajnim za adsorpciju. Dobiveni rezultati objašnjavani su uz pomoć Langmuirovog, Temkinovog i Dubinin Astakovog adsorpcionog modela za isti sistem i iste eksperimentalne uslove.

Ključne reči: Laurinska kiselina; sulfaktanti; zeolit 13X

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 05.06.2013.

Br. otvaranja: 264

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (31.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove