Efekat lokalne primjene probiotika kao adjuvantne mjere nehirurškom liječenju parodontopatije

1. Tijana Adamović, Medicinski fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Nataša Trtić, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Verica Pavlić, PHI Institute of Dentistry, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Valentina Veselinović, Medicinski fakultet Banja Luka , Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Ognjenka Janković, Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Katedra za bolesti zuba, Vojvode Petra Bojovića 1a, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Renata Tamburić, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod & Cilj: Parodontopatija je hronična inflamatorna bolest prouzrokovana patološkim mikrorganizmima. Mogući mehanizmi djelovanja probiotika u terapiji parodontopatije zasnivaju se na modifikacijama patogenog potencijala mikrobnog biofilma. Probiotici pomažu u stimulisanju rasta zdrave flore i time suzbijaju rast i kolonizaciju patoloških mikroorganizama u toku parodontopatije. Cilj ove studije je da se procjeni klinički efekat primjene probiotičkih kapsula sa Bifidobacterium i Lactobacillus sojem kao adjuvantima kauzalnoj terapiji parodontopatije (čišćenje i poliranje površine korijena zuba, SRP) u liječenju početnog ili umjerenog oblika hronične.
Materijal i metod: Trideset pacijenata sa inicijalnim do umjerenim oblikom hronične parodontopatije je regrutovano u ovu studiju i praćeno klinički na početku (prije SRP-a) i 30 dana nakon SRP-a. Svi pacijenti su nasumično raspoređeni u grupu I-eksperimentalnu grupu: SRP + probiotik (n=15) ili grupu II-kontrolnu grupu: SRP + Placebo (n=15). Ispiranje usne duplje rastvorom sa probiotičkim kapsulama je vršeno dva puta dnevno tokom uzastopnih 30 dana. Klinički parametri, dubina parodontalnog džepa i nivo pripojnog epitela mjereni su na početku liječenja i 30-og dana. Podaci su statistički analizirani uz pomoć one/way ANOVA testa. Statistička značajnost je postavljena na p<0.05.
Rezultati: Na kraju studije je došlo do značajnog smanjenja kliničkih parametara u eksperimentalnoj grupi u poređenju sa kontrolnom grupom.
Zaključak: Ovo istraživanje je pokazalo da adjuvantna upotreba probiotika u terapiji hronične parodontopatije pruža kliničku korist u smislu smanjenja dubine parodontalnog džepa.


Ključne reči: probiotici; parodontopatija; obrada parodontalnog džepa

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 29.05.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (16.51 KB)
Datoteka uz rad  (30.73 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove