GUSTINA PRISTUPNIH TAČAKA VANGRADSKE PUTNE MREŽE-ANALIZA SLUČAJA INDIKATORA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA

1. Miroslav Đerić, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Zoran Andrić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Putna mreža, odnosno putevi predstavljaju značajne resurse i najvažnije javne investicije jedne zemlje.Svaka saobraćajna dionica ima dvostruki zadatak, da obezbijedi efikasno saobraćajno povezivanje i u isto vrijeme omogući pristupačnost do lokacija u neposrednom okruženju puta. Ovi zadaci su kontradiktorni, te je potrebno racionalno uravnoteženje istih. Naime, dostizanje zahtijevane efikasnosti i očuvanje bezbjednosti u saobraćajnom toku ima za posljedicu veću kontrolu pristupa, a suprotno povećan broj pristupa po kilometru puta negativno utiče na bezbjednost učesnika i smanjenje samog kapaciteta puta. Gustina pristupa za vangradsku putnu mrežu, odnosno broj pristupa po kilometru puta je jedan od indikatora bezbjednosti saobraćaja koji mjeri kvalitet vangradske putne mreže sa aspekta bezbjednosti saobraćaja. U skladu sa navedenim dat je primjer mjerenja indikatora bezbjednosti saobraćaja „gustina pristupa za vangradsku putnu mrežu odnosno broj pristupa po kilometru puta“, na saobraćajnim dionicama na dva magistralna pravca u Republici Srpskoj, i to: na dionici „Han Derventa-Mokro“ na magistralnom putu M19 i na dionici “Doboj-Šešlije“ na magistralnom putu M17. Rezultati mjerenja ovog indikatora treba da daju realnu sliku postojećeg stanja bezbjednosti putne mreže na saobraćajnim dionicama koje su bile predmet mjerenja i koliko iste omogućavaju bezbjedno kretanje učesnika u saobraćaju. Cilj rada jeste promovisanje i prikaz mjerenja jednog od indikatora putne mreže „gustina pristupa za vangradsku putnu mrežu, odnosno broj pristupa po kilometru puta“, koja predstavlja nezaobilazan faktor bezbjednosti saobraćaja.

Ključne reči: Indikatori bezbjednosti saobraćaja; putna mreža; kontrola pristupa

Tematska oblast:

Datum: 20.10.2018.

VII Međunarodna konferencija Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici

Stranice u zborniku:
47 - 52


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove