HEMIJSKO-MINERALOŠKA KARAKTERIZACIJA BOKSITA RAZLIČITIH LEŽIŠTA

1. Slavica Sladojević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragana Kešelj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Gordana Ostojic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sa stanovišta hemijskog i mineraloškog sastava boksiti su kompleksne višekomponentne sirovine. U radu je izvršena karakterizacija boksita nekoliko različitih ležišta: Brazil, Milići, Čitluk i Kosovo. Hemijske karakteristike određene su kombinacijom više analitičkih metoda: gravimetrija, potenciometrijska titracija, atomska apsorpciona spektroskopija (AAS) i UV-VIS spektrofotometrija. Za utvrđivanje mineraloškog sastava korištene su rentgenska strukturna analiza (XRD) i metode termičke analize (DTA,TG,DTG). Dopunu hemijskoj i strukturnoj karakterizaciji pružaju rezultati skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) sa EDX analizom. Dobijene informacije iskorištene su za ocjenu kvaliteta ispitivanih boksita sa aspekta njihove primjene u proizvodnji glinice.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 28.04.2013.

Br. otvaranja: 361

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (545.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove