IDENTIFIKACIJA OSNOVNIH KANABINOIDA TEHNIKOM GASNE HROMATOGRAFIJE SA MASENIM DETEKTOROM – VALIDACIJA METODE

1. Mirjana Dragoljic, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Branka Rodić-Grabovac, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Ljubica Vasiljević, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Vesna Matić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Ljiljana Simurdić, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Osnovni zadatak svake analitičke laboratorije je efikasno postizanje tačnih i vjerodostojnih rezultata ispitivanja. Zbog toga je potrebno provesti postupak validacije metode analiza, čime se dokazuje da metoda zadovoljava predviđenu namjenu i da se njenom primjenom dobijaju pouzdani rezultati ispitivanja. U ovom radu opisan je postupak validacije metode za identifikaciju osnovnih kanabinoida u uzorcima biljke Cannabis sativa L., primjenom analitičke tehnike gasne hromatografije sa masenim detektorom. Postupak validacije obuhvatio je performanse metode za kvalitativnu analizu osnovnih kanabinoida, izvođenje ispitivanja osnovnih analitičkih parametara, te kriterijume ocjenjivanja i način vrednovanja rezultata. Ispitivanjem definisanih performansi pokazalo se da je metoda pogodna za kvalitativnu analizu osnovnih kanabinoida i može se primjenjivati u forenzičkim laboratorijama.

Ključne reči: validacija; kanabinoidi; gasna hromatografija; maseni detektor

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 18.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove