ISTRAŽIVANjE POBOLjŠANIH POSTUPAKA PRIPREME POVRŠINE ALUMINIJUMA I NjEGOVIH LEGURA PRED NANOŠENjE ZAŠTITNIH PREVLAKA

1. Milorad Tomić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Borislav Malinović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

U radu je vršeno elektrohemijsko taloženje prevlaka nikla i bakra na aluminijum i ispitivanje izgleda prevlake, debljine prevlake i iskorišćenja struje pri elektrohemijskom taloženju. Priprema uzoraka aluminijuma vršena je hemijski.
Cilj rada je da se nakon hemijske pripreme, ispita koji od tri korišćena rastvora za taloženje osnovne prevlake na aluminijum utiče pozitivno na dobijanje deblje završne prevlake nikla i bakra, kao i na veće iskorišćenje struje pri elektrohemijskom taloženju.
Dobijeni rezultati pokazuju da je od tri ispitivana rastvora za pripremu aluminijuma za elektrohemijsko taloženje metalnih prevlaka najefikasniji rastvor za međufaznu zaštitu.

Ključne reči: elektrohemijsko taloženje metala; debljina prevlake; iskorišćenje struje; hemijska priprema; aktivacija.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 07.06.2013.

Br. otvaranja: 498

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (54.24 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove