Konverzija dietiletera na Fe(II)-mordenitu

1. Rada Petrovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

KONVERZIJA DIETILETERA NA Fe(II)-MORDENITU
R. Petrović, B. Škundrić, N. Čegar, J. Penavin-Škundrić
Univerzitet u Banjaluci, Tehnološki fakultet
Brzina reakcije dehidratacije dietiletera ispitana je na mordenitu (NaM) i Fe(II)-mordenitu (Fe(II)M) kao katalizatorima. Reakcija dehidratacije dietiletera praćena je u gasnoj fazi i u temperaturnom intervalu od 427 K do 653 K. Produkti reakcije su eten i voda i na NaM mala količina butena.
Utvrđeno je da reakcija nije prvog reda, ima inicijalni period i sa vremenom se ubrzava. Sa porastom temperature inicijalni period se, na NaM postepeno gubi i na temperaturi od 653 K reakcija prelazi u reakciju prvog reda, dok se na Fe(II)M na svim posmatranim temperaturama inicijalni period zadržava.
Uvođenjem jona Fe2+ u strukturu mordenita njegova katalitička aktivnost se povećala, i reakcija se odvija kod znatno niže temperature, uz znatno veću brzinu. Povećana katalitička aktivnost Fe(II)M povezana je sa povećanjem ukupnog broja kao i kiselosti aktivnih centara zeolitne površine. Povećanje ukupnog broja kao i kiselosti aktivnih centara zeolitne površine posledica je prisustva jona Fe2+ u strukturi mordenita.

Ključne reči: mordenit; dehidratacija; dietileter

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 05.06.2013.

Br. otvaranja: 280

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove