MODIFIKACIJA MEKIH MATERIJALA ZA PODLAGANjE BAZE PROTEZE NANOČESTICAMA U SAVREMENOJ TERAPIJI PROTEZNOG STOMATITISA

1. Valentina Veselinović, University of Banja Luka, Medical Faculty, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Rebeka Rudolf, University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering; Zlatarna Celje d.o.o., Slovenia
3. Nataša Trtić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Verica Pavlić, PHI Institute of Dentistry, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Osnovni nedostatak mekih materijala za podlaganje proteze je rastvaranje plastifikatora, materije koja je odgovorna za njihovu elastičnost. Materijal postaje tvrd, nerezilijentan, porozan, apsorbuje vodu i time se stvaraju multifaktorijalni uslovi za formiranje mikrobnog biofilma i inflamantorni odgovor potpornih tkiva proteze. Inkorporacija određenih nanočestica u meke materijale za podlaganje omogućava prolongirano antimikrobno dejstvo ili prevenira adheziju biofilma, čime se protezi omogućava samočišćenje, posebno značajno kod osoba sa fizičkim ili psihičkim hendikepima, koji nisu u mogućnosti održavati oralnu higijenu. Nanomodifikacija materijala djeluje u dva pravca: produžava period kliničke efikasnosti materijala, unapređujući njegove performanse i redukuje akumulaciju mikrobnog biofilma. Udruženo djelovanje antimikrobnih nanočestica i mekih materijala za podlaganje predstavlja logičan izbor u terapiji proteznog stomatitisa, jer se istovremeno tretira mehanički oštećeno tkivo ležišta proteze, sanira mikrobna infekcija i inflamantorni odgovor potpornih tkiva proteze, kao najčešćih kliničkih komplikacija kod nosica mobilnih protetskih nadoknada. Imajući u vidu česte rezistencije mikroorganizama na konvencionalnu terapiju, alternativa u vidu kontrolisanog, doziranog i kontinuiranog otpuštanja terapijskog antimikrobnog sredstva, koje dovodi do sprečavanja inflamantornog odgovora potpornih tkiva proteze, predstavlja ozbiljnu terapijsku opciju budućnosti. Tema ovog preglednog rada je da se stomatolozi upoznaju sa savremenim nanomodifikovanim materijalima za podlaganje proteza, da se predstavi njihov mehanizam djelovanja, kao i unapređene mehaničke, fizičke i biološke karakteristike u odnosu na konvencionalne materijale.


Ključne reči: nanočestice; meki materijali za podlaganje proteze; protezni stomatitis; antibakterijsko dejstvo; mehaničke performanse; meki materijali za podlaganje baze proteze

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 31.07.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove