ODREĐIVANjE RAVNOTEŽNOG EKVIVALENTA KONCENTRACIJA TORONA I RADONA U ŠKOLE GRADA BANjA LUKE

1. Zoran Ćurguz, Saobraćajni fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ovaj rad posmatra odnos kratkoživećih potomaka raspada radona i torona. Koncentracija potomaka se izražava kako ravnotežna ekvivalentna koncentracija EETC (ravnotežna ekvivalentna koncentracija torona) i EERC (ravnotežna ekvivalentna koncentracija radona) skraćeno (EETC/ EERC). Mjerenje potomaka radona i torona u ovom radu vršeno je pomoću CR -39 (RADUET) detektora. Mjerenje je vršeno u 25 škola na području grada Banja Luke. Detektori su izloženi šest mjeseci i postavljani su u zbornici na visini 30 cm od plafona na unutrašnjem zidu. U ovom radu je određen odnos (EETC/ EERC) i upoređen sa svjetskim standardima kao i koeficijent korelacije uzmeđu radona i torona

Ključne reči: toron; radon; ravnotežna ekvivalentna koncentracija torona ravnotežna ekvivalentna koncentracija radona; CR -39 (RADUET)

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 12.10.2017.

Contemporary Materials 2017 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove