PREGLED ISTRAŽIVANjA RADONA U USTANOVAMA U REPUBLICI SRPSKOJ

1. Zoran Ćurguz, Saobraćajni fakultet Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Istraživanje radona u Republici Srpskoj se vrši od 2011 godine. U 2018 godini istraživanje je izvršena u 82 zgrade (uglavnom škola i vrtića) koje su smještene u 15 opština Republike Srpske. Godišnje koncentracije radona mjerene su u ukupno 185 prostorija. Da bi se minimizirale nesigurnosti zbog sezonskih varijacija, vrijeme mjerenja iznosilo je jednu godinu.
Preliminarni rezultati ovog istraživanja pokazuju da je izmjerena minimalan vrijednost koncentracije radona 84 Bq/m3 a maksimalna 4 244 Bq/m3 što je ujedno i najveća izmjerena vrijednost na mjerenim lokacijama. Važno je istaći da je u 6 prostorija vrijednost bila veća od 1 000 Bq/m3 a u 23 objekta preko 300 Bq/m3.U 25% zgrada, za kojima je nadgledano više od jednog sprata, prosječna koncentracija radona bila veća na prvom spratu nego u prizemlju. Kao što se očekivalo, varijabilnost između soba na istim spratovima veća je u prizemlju (srednja CV = 22%) nego na prvom spratu (srednja CV = 14%). Čak i ako je većina soba veća od 300 Bq/m3 (maksimalni referentni nivo utvrđen Direktivom 2013/59 / Euratom) bila smještena u prizemlju (30 od 32), u jednoj je zgradi prekoračenje utvrđeno samo na prvom spratu.Navedena istraživanja će osim zdravstvenih aspekata doprinijeti i izradi radonske mape Republike Srpske.

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 15.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove