Radijaciona zaštita u projektovanju radioterapijskog bunkera za ortovoltažne terapijske aparate

1. Goran Kolarević, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dražan Jaroš, Centar za radioterapiju, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Sažetak: Ortovoltažni aparati se koriste u tretiranju plitkih benignih i malignih lezija. Napon u rendgenskoj cevi im je od 100-300 kV (debljina poluslabljenja: 0.5-4 mm bakra).
Ovaj tip aparata zahteva građevinsku zaštitu od jonizujućeg zračenja. Zahtevi zaštite treba bazirati na najvišim energijama koje aparati poseduju. U ovom energetskom opsegu, efikasni presek rasejanja za uklanjanje fotona iz snopa za fotoelektrični efekat će biti veliki u materijalima sa visokim atomskim brojem. Prema tome, tanki sloj olova biće ekvivalentan debelom sloju betona od čega su barijere (zidovi) obično sačinjene, što je i najjeftinije rešenje. Svrha radijacione zaštite je da limitira radijacionu ekspoziciju običnog stanovništva i zaposlenih (lica profesionalno izloženih jonizujućem zračenju), na zakonski prihvatljiv nivo od 1 mili Sivert/god tj 20 mili Sivert/god. Cilj studije je izračunati vrednosti debljina zaštite primarne barijere (ka komandnom pultu i spoljašnjem zidu) za beton i olovo u slučaju uređaja od 250 kV, na osnovu IAEA preporuka, kao i debljinu zaštitnih vrata kada snop ne može biti usmeren direktno ka njima (sekundarne barijera). Proračun je baziran na prosečnom radnom opterećenju. Dobijena debljina barijere ka komandnom pultu za beton je 431.9 mm tj 12.3 mm za olovo. Za spoljašnje zidove bunkera, portebno je 333.9 mm betona ili 9.5 mm olova. Zaštitna vrata zahtevaju olovnu ploču debljine 6.28 mm. Ambijentalnim merenjima (na spoljašnjim poršinama svih barijera), se proverava postignuti stepen zaštite i otkrivaju eventualne greške.

Ključne reči: Ortovoltaža; Zaštitna barijera; Jonizujuće zračenje

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 02.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove