https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova

Registar prijavljivanja nestašica lijekova u BiH u periodu od 2018. do 2023. godine: deskripcija i analiza trendova

1. Dijana Matić, Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Uvod/Cilj: Nestašice lijekova predstavljaju kompleksan problem u cijelom svijetu. Cilj istraživanja je bio da se opiše i analizira Registar prijavljivanja nestašica lijekova u Bosni i Hercegovini (BiH) u periodu od 2018. do 2023.godine, kako bi se dobila šira slika o situaciji u BiH.
Metode: Istraživanje je predstavljalo retrospektivnu opservacionu studiju. Za analizu je korišten Registar prijavljivanja nestašica lijekova sa web stranice Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALIMS BiH). Na osnovu ove baze podataka razvrstani su lijekovi prema anatomsko-terapijsko-hemijskoj (ATC) klasifikaciji . Podaci su predstavljeni kao procenti ili apsolutni brojevi za period od 2018. do 2023.godine.
Rezultati: Ukupno je prijavljeno 416 nestašica, od čega 65,87% otpada na lijekove za peroralnu, a 17,75% na lijekove za intravensku primjenu. Najveći broj prijavljenih nestašica je bio iz grupe lijekova kardiovaskularnog (16,43%) i nervnog sistema (16,18%), zatim antifektivnih lijekova za sistemsku primjenu (13,53%), alimentarnog trakta i metabolizma (10,63%), te muskulo-skeletnog sistema (8,45%). Posebno je karakterističan porast prijavljenih nestašica u 2023.godini, čak 21,88%, s obzirom da je presjek urađen u martu. U većini slučajeva (oko 72,5%) do marta 2023.godine su proizvođači prijavljivali privremeni prekid prometa lijekova na tržištu BiH, uglavnom iz komercijalnih razloga. Važno je istaći da je značajan broj nestašica prijavljen tek par mjeseci nakon početka nestašica lijekova, tokom cijelog perioda analize, od 2018. do 2023.godine.
Zaključci: Ovo istraživanje je predstavljalo polaznu osnovu za dalja istraživanja o nestašicama lijekova u BiH, kao i signal regulatornim tijelima kojim bi obavezali proizvođače za pravovremeno, redovno prijavljenje nestašica i uvođenje preventivnih mjera za sprečavanje/ublažavanje nestašica lijekova.


Ključne reči :

Tematska oblast: Biomedicina

Datum: 15.03.2023.

Informatika u Biomedecini 2023

Datoteka uz rad  (211.02 KB)
Datoteka uz rad  (213.62 KB)
Datoteka uz rad  (2.11 MB)
Datoteka uz rad  (507.77 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10