SUPERPROVODNOST LANTAN-HIDRIDA DO 250 K

1. Sinisa Vucenovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jovan Šetrajčić, Serbia
3. Dušan Ilić, Serbia

Osnovni problem koji prati prelaz supstancije u superprovodno stanje je što se ono dešava na niskim temperaturama (do – 100 oC kod bakar-oksidnih keramika) pa je potrebno imati posebnu opremu za hlađenje. Najnoviji temperaturni rekord iznosi 250 K, a materijal je lantan-hidrid, ali je on morao biti podvrgnut veoma visokim pritiscima (oko 170 GPa) da bi postao superprovodan. U našim istraživanjima proučavali smo ponašanje sistema naelektrisanja u fononskom polju kada su modelni uzorci nanodimenzioni kristalni filmovi. Pri ekstremnim uslovima, na primer pod dejstvom visokih pritisaka, energetski gepovi elektrona i fonona su veliki i obezbeđuju visoku temperaturu aktivacije (čak i preko 150 K). U tom slučaju, elektron-fonon interakcija može objasniti visoku kritičnu temperaturu kod lantan-hidida.

Ključne reči: superprovodnost; lantan-hidrid; visoki pritisak; ultratanki filmovi; elektron-fonon interakcija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 22.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove