https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Uticaj stadija tumora na razvoj anemije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom

Uticaj stadija tumora na razvoj anemije kod pacijenata sa kolorektalnim karcinomom

1. Emsad Halilovic, K.C.U.Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Sažetak
Uvod: Kolorektalni karcinom predstavlja jedan od glavnih zdravstvenih problema u većini zemalja svijeta. Procjena stadija proširenosti tumora bitna je u predviđanju mogućnosti liječenja i dužine preživljavanja. Najmanje trećina pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma je anemično i to je, najčešće jedan od prvih znakova bolesti.
Cilj istraživanja: Ispitati uticaj stadija tumora na razvoj anemije kod pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma
Ispitanici i metode: Istraživanje je dizajnirano kao retrospektivna presječna, observaciona studija. Studija je obuhvatila 155 pacijenata operisanih zbog kolorektalnog karcinoma na Klinici za opštu i abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u period od 2016. do 2020. godine. Određivani su slijedeći laboratorijski i klinički parametri: dob, pol, preoperativno izmejrene vrijednosti eritoricita, hemoglobina i hematokrita, lokalizacija kolorektalnog karcinoma, postoperativni patohistološki nalaz i stadij bolesti (TNM klasifikacija). Svi navedeni podaci su obrađeni relevantnim statističkim metodama, uz prihvaćeni nivo statističke znajačajnosti p<0,05.
Rezultati: Učestalost anemije kod obojelih od kolorektalnog karcinoma nije bila značajno različita u odnosu na spol i dob (p=0,232). Od ukupnog broja (n=155) prema TNM klasifikaciji najučestaliji je stadij III (u 102; 65,8% ispitanika), zatim stadij II u 32 (20,6%) ispitanika. Posmatrano u odnosu na stadij kolorektalnog karcinoma, najviše prosječne vrijednosti eritrocita su nađene u pacijenata sa I stadijem kolorektalnog tumora i iznose 4,31±0,5 x1012/L, sa blagim padom prosječne vrijednosti eritrocita do stadija IV na 4,09±0,6 x1012/L . Prosječne vrijednosti hematokrita su se kretale od 33,95 ±4,2% u stadiju I do 33,60±4,3% u stadiju IV kolorektalnog karcinoma. Prosječna vrijednost hemoglobina u ispitivanoj populaciji bolesnika je bila najniža u stadiju IV kolorektalnog karcinoma (100,0±16,3 g/L).
Zaključak: Rezultati istraživanja potvrdili su alternativnu hipotezu, tj. da stepen anemije u bolesnika sa kolorektalnim karcinomom nije u istom odnosu sa stadijem kolorektalnog karcinoma.
Ključne riječi: kolorektalni karcinom, anemija, etirociti, hemoglobin, hematokritKljučne reči :

Tematska oblast: Medicina

Datum: 26.12.2021.

Informatika u biomedicini 2022

Datoteka uz rad  (87.55 KB)
Datoteka uz rad  (88.73 KB)
Datoteka uz rad  (914.11 KB)
Datoteka uz rad  (2.60 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10