https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Privredna komora Republike Srpske

Privredna komora Republike Srpske

Đure Daničića 1/2
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 51 215 744
pkrs@blic.net
http://www.komorars.ba
: Mjesto održavanja

 

Komora je nevladina, samostalna, stručno-poslovna organizacija, nezavisna i neprofitna javno-pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija sa teritorije Republike Srpske. Članovi Komore su: privredna društva, banke, osiguravajuća društva i druge finansijske organizacije koje obavljaju privrednu djelatnost u Republici Srpskoj. Članovi Komore mogu biti: poslovna i stručna udruženja, interesne asocijacije, naučno-istraživacke i obrazovne institucije, savezi, fondacije, preduzetinici, zemljoradničke zadruge i drugi subjekti koji obavljaju djelatnost od značaja za privredu, ako pokažu interes za članstvo u Komori. Poslovima Komore upravljaju njeni članovi preko svojih predstavnika, na principu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti. Članovi Komore ostvaruju svoje interese neposrednim učešćem svojih predstavnika u radu organa i tijela Komore i u drugim oblicima organizovanja i rada u Komori. Komora ostvaruje svoje zadatke preko Skupštine i Upravnog odbora, granskih udruženja i njihovih organa, odbora, savjeta i preko drugih oblika organizovanja i rada u Komori, kao i područnih privrednih komora i njihovih organa. Djelatnost Komore je: Zastupanje interesa članova Komore pred organima zakonodavne i izvršne vlasti prilikom oblikovanja privrednog sistema, posebno u pripremi privrednog zakonodavstva, mjera i mehanizama privrednog sistema i mjera ekonomske politike, te davanje primjedbi i prijedloga organima državne uprave prilikom donošenja propisa od interesa za privredu, Usklađivanje interesa članova Komore, Razmjena iskustava među članovima Komore i programsko usmjeravanje i koordinacija aktivnosti privrednih subjekata u Republici Srpskoj, Poslovno savjetovanje – stručna i savjetodavna pomoć prilikom uvođenja standarda kvaliteta, osnivanja novih i transformacije postojećih privrednih društava, te druge konsultantske usluge u skladu sa iskazanim interesom članova Komore, Prezentacija privrede i promocija roba i usluga u zemlji i inostranstvu, organizovanje nastupa na sajmovima, organizovanje prezentacija i promocija, izdavanje promotivnih publikacija i kataloga, prezentovanje privrede putem Interneta, glasila Komore i drugih promotivnih aktivnosti, Unapređivanje preduzetništva i menadžmenta, praćenje i prenošenje međunarodnih iskustava u tim oblastima, a naročito menadžmenta u oblasti sistema kvaliteta, Analiza tržišnih mogućnosti i uslova privrednog razvoja, poslovno povezivanje i informisanje, Podsticanje istraživanja u oblasti naučno-tehnološkog razvoja, Usklađivanje privrednih i društvenih interesa u oblasti ekologije, Podsticanje društveno odgovornog poslovanja, Povećanje konkurentnosti privrede stalnim procesima stručnog i poslovnog obrazovanja i profesionalne edukacije, Organizovanje jedinstvenog informacionog sistema Komore i uspostavljanje i vođenje Privrednog registra Republike Srpske, Vršenje javnih ovlašćenja koja su povjerena Komori zakonom i drugim propisima, Izdavanje odgovarajućih potvrda o bonitetu, Preduzimanje mjera za podsticanje i razvoj dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala, Obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom, drugim propisima i aktima, te Statutom Komore. Sredstva za rad Komore obrazuju se iz članarine, koju obavezno plaćaju članovi Komore, prihoda od naknada za obavljanje poslovnih usluga i drugih izvora. Članarina, koju plaćaju članovi Komore, obračunava se na osnovu njihove ekonomske snage. Odluku o načinu obračuna, visini godišnje članarine, rokovima i načinu uplate, a na osnovu prethodno utvrđenih kriterija, donosi Skupština Komore, s tim da članarina za tekuću godinu ne može biti veća od 0,05 % ukupnog prihoda koji je član Komore ostvario u prethodnoj godini.

Mapa

Geo koordinate: 44.7687974316 , 17.1912670135
Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10