https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

Rječnik

Sa ovim rječnikom dobijate pregled termina i definicija koje se mogu naći u eKonferencije.com i all4conference.com Fokus je na objašnjenjima termina vezano za akademske konferencije.

Sažetak: Sažetak može biti ili kratki nezavisni doprinos za konferenciju ili sažetak konačnog rada. Rezime smanjene dužine doprinosa.

Status prihvatanja: će biti potvrđen poslije procesa recenzije i označava da li će prilog/rad biti prihvaćen i pušten, i u kojoj formi (tj. kompletan rad ili poster).

Račun: pogledati Korisnički račun.

Kupac (Banka prihvatilac, Trgovinska kreditna kartica): institucija koja obavlja plaćanje preko kreditne kartice. Ovo može biti na primjer banka ili kompanija specijalizovana na fakture putem kredintih kartica. Sa fakturom, nastaju provizije koje su predmet transakcije.

Aktivan predstavlja stanje kada je određena faza „živa“ u EKonferencije.com  sistemu. Ako faza nije aktivna (deaktivirana), funkcija koja se oslanja na tu fazu ne može biti izvedena.  Da li je faza aktivirana zavisi od podešavanja, na primjer kod rokova. 

Administriranje doprinosa/priloga/radova: dostavljanje i proces recenzije tipično prolazi određen broj faza: 1. Dostavljanje priloga, 2. Dodjeljivanje priloga recenzentima, 3. Faza recenzije, 4. Odluka o prihvatanju ili odbijanju priloga na bazi recenzije, 5. Podnošenje finalne verzije, 6. Planiranje programa . 

Dodjeljivanje: proces putem kojeg se određen prilog dodjeljuje najrelevantnijem recenzentu.  Alokacija putem EKonferencije.com  može biti automatska ili ručna/manualna. Ponude i odgovarajuće tematske oblasti se uzimaju u obzir.

Autor (autor dostavljač): neko ko dostavlja prilog za konferencioju na EKonferencije.com. Autor dostavljač je kontakt osoba za organizatore, on/ona može da pravi promjene u prilogu sve do krajnjeg roka, i biće informisan o rezultatima procesa procjene/recenzije. Vidjeti i Ko-autor i prezenter.

Autor/Ko-autor: neko ko dostavlja prilog na EKonferencije.com. Autor je osoba dostavljanja, Ko-autor može biti identifikovan putem i-mejl adrese.  

Greška (kancelarija): označava dio funkcija EKonferencije.com-a koji nisu dostupni običnim korisnicima, već koji zahtjeva administratorsko pravo korišćenja. Na primjer, administrator ima pristup Grešci, i izvršava administrativne zadatke i konfiguraciju sistema.

Nagrada za najbolji rad: opcija za vrednovanje priloga preko jedne ili više recenzija koje će predložiti konkretan prilog za „najbolji rad“ konferencije.  

Licitacija (faza): u EKonferencije.com-u pro-recenzenti mogu učestvovati u procesu licitacije priloga. Ovdje oni mogu selektovati radove koje bi ili ne bi voljeli da recenziraju (na bazi njihove vlastite oblasti istraživanja). Predsjedavajući će razmotriti ove "licitacije" tokom dodjeljivanja radova recenzentima.  Dalje, recenzenti mogu naznačiti potencijalni konflikt interesa.

Licitacija za recenzente: recenzenti imaju mogućnost da traže rad koji bi željeli da recenziraju jer se na primjer uklapa sa njihovom oblašću istraživanja (vidi Faza Licitacije).

Grupna pošta (grupni i-mejl): A (personalizovani) i-mejl, koji je poslat preko EKonferencije.com-a specifičnoj grupi korisnika. Oni se šalju putem odgovarajućeg programa u sistemu. Grupni i-mejl se ne šalje automatski.

Ko-autor: ko-autori su dalji autori rada koji nisu dostavili rad.  Oni takođe mogu biti informisani o procesu recenzije putem i-mejla. Alokacija na njihov korisnički račun je moguća putem i-mejla; stoga, autor koji dostavlja rad bi trebao da stavi i-mejlove svih ko-autora u EKonferencije.com-sistem.

Sistem Zajednice: EKonferencije.com  Pro nudi on-lajn lisu svih učesnika, u kojoj možete pristupiti profilima drugih učesnika.

Potvrda učešća: je automatski generisana kada se neko registruje za konferenciju i sadrži između ostalog konkretne podatke o tom učesniku.  

Konflikt interesa (K-I): ako je recenzent učestvovao u istraživanju u radu koji je priložen za konferenciju  ili poznaje jako dobro autore, njegova objektivnost je obično ograničena. U ovom slučaju on bi trebao da naznači konflikt interesa i da ne recenzira rad iako mu je dodjeljen.

Administrator konferencije: neko ko može upravljati svakim aspektom  EKonferencije.com-a, uključujući EKonferencije.com  Podešavanja, Korisnik i Učesnik Upravljanje, Upravljanje Prilozima, i Recenzije, Raspored i Program Konferencije, Grupne Mejlove, Uvoz i Izvoz Podataka. Administrator je obično nelo od Organizatora konferencije.  

Predsjedavajući: osoba zadužena za proces dostavljanja radova i recenzije konferencije. Obično on angažuje nekoliko recenzenata koji čitaju i evaluiraju priloge/radove.  Na bazi recenzije predsejdavajući odlučuje o prihvatanju ili odbijanju priloga/rada.

Asistent konferencije: administrator korisnik sa pristupom svim korisnicima, učesnicima i detaljima plaćanja. Asistent konferencije nema pristup dostavljenim radovima niti recenzijama. Oni takođe nemaju pristup Podešavanjima EKonferencije.com-a.

Predsjedavajući konferencije (KonfPreds): korisnik administrator sa pristupom svim korisnicima, svim prilozima/radovima i recenzijama. Predsjedavajući konferencije nema pristup finansijskim detaljima učesnikovih registracionih modula i ne može da pristupi glavnim podešavanjima.

Organizator konferencije: neko koga učesnici kontaktiraju za više informacija o konferenciji.  Organizator konferencije i njegov/njen i-mejl kontakt su identifikovani u „Glavnim podešavanjima“ dostupnim na stranici “Podešavanja”.

Zbornik sa konferencijeu Zborniku sa konferencije, prihvaćeni prilozi/radovi se objavljuju.

Program konferencije: sastavljen je od prihvaćenih priloga. Iz ovoga, pregled i detaljna agenda su automatski sastavljeni u EKonferencije.com-sistemu. Ovo može da služi kao baza za brošuru, konferencijski sajt ili CD program.

Sesije konferencije: konferencije su obično podjeljene na tematske oblasti, u okviru kojih se izlaže više prezentacija o jednoj temi. U EKonferencije.com-sistemu, sesije služe da bi se struktuirao program konferencijes.

Staza konferencije:  specifično polje istraživanja konferencije. Primjeri staze konferencije za naučnu konferenciju mogu biti: “Biologija: revolucionarna evolucija”, “Fiziologija dvonožnih sisara” te “Razvoj aplikacija istraživačke tehnologije”.  Korisnici administratori mogu kreirati Staze konferencije koje su specifične za njihovu konferenciju.  Saradnici konferencije, odnosno oni koji salju radove/priloge izabiraju svoju Stazu u okviru konferencije.

Tema konferencije: specifična oblast istraživanja ili polje istraživanja konferencije.   Recenzenti su povezani sa oblastima konferencije na bazi polja istraživanja recenzenta. Recenzenti će primiti onaj rad na recenziju koji je najrelevantniji za njihovu oblast. 

Konfiguracija (Podešavanje): sistem može biti konfigurisan za sve specifične interese događaja/konferencije.  Ovo uključuje površinu, funkcije, prava korušćenja, dodjeljivanje tema, itd.

Doprinos: vidi See dostavljanje

Rok: rok definiše kraj faze. Jednom kada je rok dostignut, dodjeljena funkcija sistema (na primjer, mogućnost za dostavljanje sažetaka) se automatski deaktivira.

E-trgovina prolaz: usluga koja dozvoljava direktno plaćanje putem kreditnih kartica i drugih metoda plaćanja. Za naplatu putem kreditne kartice, ugovor sa Bankom prihvatiocem se zahtjeva, koja je takođe provajder ove usluge. Za korištenje E-Commerce-Gateways (E-trgovina prolaz), podešavanja-, mjesečne- i/ili provizije transakcije nastaju. Za EKonferencije.com  Pro postoje različite veze za E-Commerce-Gateways, na primjer, PayFlow Link, Saferpay, Skrill (Moneybookers) and PayPal.

Izgled događaja: površina EKonferencije.com-a može se podesiti na okvir (layout) web sajta događaja/konferencije (logo, boje, terminologija, itd.).

Eksperti: vidi Recenzenti.

Izvozna funkcija (Izvoz podataka): sa ovom funkciojom podaci mogu biti izvezeni iz  EKonferencije.com-bazepodataka i dalje procesuirani u Office-aplikacijama. Formati: XML, Excel, CSV.

Tip fajla: specifičan format fajla za koji će dostavljanje biti potvrđeno EKonferencije.com-u. Na primjer, korisnici mogu dostaviti MS Word fajlove (sa doc ili docx ekstenzijom), Acrobat Portable Document dokumente (sa pdf ekstenzijom), ili slike (sa gif ili jpg ekstenzijom). Defaultni tipovi se identifikuju na Glavnoj podešavačkoj stranici (main Setup page) kojoj se može pristupiti sa  Podešavanje stranice (Settings page). U Pro versiji arbitrarni fajlovi mogu se definisati za svaku aploudovanu kategoriju.

Funkcija filtera: sve liste sistema mogu se isfiltrirati kroz različite kriterijume,  na primjer, traži riječi ili karakteristike, kao tip podnošenja ili ststus prihvatanja.

Finalna verzija, Kamera spremna kopija (Camera-Ready Copy): finalna verzija dostavljenog rada sa izjavom autora predavača.

Recepcija / registracija / studenti volonteri (SV): neko ko izvodi zadatke registracije za konferenciju ali nema pristup dostavljenim radovima i samo ograničen pristup  detaljima plaćanja i finansija.

Kompletan rad: puna/detaljna forma dostavljenog rada/priloga; kratka verzija ili rezime priloga se obično navodi kao sažetak (abstrakt).

HTML-Format: jezik formatiranja za kreiranje web sajta.

Identifikacioni podaci: lični podaci koji su obezbjeđeni kroz učesnikovu prijavu na konferenciju, tj. ime, adresa (vidjeti i Profil). Podaci će se koristiti, između ostalog, za imena na bedževima, listu učesnika i Sistem zajednice.

Uvozna funkcija (Uvoz podataka): podaci o osobi mogu biti uvezeni u EKonferencije.com  bazupodataka. Na primjer, recenzenti i članovi programskog odbora mogu se prebaciti iz Excel liste.

Lokalizacija: prilagođavanje sistema zahtjevima jezika. Uključuje prevođenje sistema i formata za brojeve, valute i specifičnosti podataka, kao i za formate specifikacije adresa.

Log-in (registracija korisnika): registracija putem šifre za sesiju, za davanje ili promjenu ličnih podataka, priloga i/ili recenzija.

Log-out: finiširanje sesije u EKonferencije.com-u da bi se spriječio nedozvoljen pristup vašim ličnim podacima.

Meta-recenzent (Ekspert-recenzent): recenzent koji ima pristup recenzijama njegovih ko-recenzenata. Meta-recenzent se može takođe omogućiti da vidi ko je priložio ostale recenzije kako bi mogao intervenisati u procesu recenzije.  

Onlajn-Editor (WYSIWYG-izdavač): jednostavan tekst-procesing program, mada u web broseru. Formatiranje kao bold, kursiv itd. Su moguća. Može se primijeniti na prijavljivanje sažetaka. Za sačuvavanje podataka, HTML-format se koristi.

Onlajn-Forum: platforma za diskusije programskog odbora, u kojoj sporni prilozi mogu biti diskutovani onlajn nakon procesa recenzije; to na taj način služi kao mehanizam za odlučivanje Predsjedavajućem.

Lista pregleda: svim podacima u sistemu kao korisnici, prilozi i učesnici može se pristupiti u formi liste za pregled. Ovdje možete  upravljati, filtrirati i tražiti podatke.

Panel (podijum diskusija): forma događaja za sesiju konferencije. Na panelu, eksperti diskutuju o temi (obično sa različitim pogledima). Slušaoci mogu postavljati pitanja.

Učesnik: neko ko se registrovao za učešće na konferenciji. Da bi aplicirao za učešće, traži se ulaz sa ličnim podacima, detaljima plaćanja, itd.

Registracija učesnika: vidi Registracija

Statistika učesnika: pregled učesnikove grupe, traženih opcija i iznosa.

Status učesnika: je označen priliko registracije učesnika. Primjeri su: obični, član (sa kutijom za članski broj), student, gost/pratilac. Troškovi prisustva konferenciji i moguća opcija za registraciju često zavise od statusa učesnika.

Plaćanje: dolazna uplata učesnika. Plaćanja će dijelom biti automatski praćena (za PayPal ili kreditne kartice sa E-trgovina prolazom), ili ručno (za čekove i bankovne transfere). Plaćanja se moraju kontrolisati u svakom slučaju jer mnogi metodi plaćanja mogu biti otkazani iz raznih razloga. Na primjer plaćanje putem kartice može biti otkazano i do 60 dana poslije plaćanja ukoliko se klijent protivi uplati.

Potvrda plaćanja: prima se automatski od strane učesnika preko i-mejla, kada se plaćanje sačuva u EKonferencije.com-Sistemu.

Metode plaćanja: učesnici mogu izabrati metod plaćanja; na primjer, kreditne kartice, onlajn bankarstvi, ili PayPal.

Faze: priprema konferencije se može podijeliti u različite faze. Ispod je kratka lista mogućih faza i rasporeda konferencije. Puni prikaz možete pronaći na stranici „Conference Planning Phases“:

  1. Dostavljanje priloga/radova,
  2. Licitacija potencijalnih recenzenata za priloge/radove,
  3. Dodjeljivanje priloga/rada recenzentu,
  4. Recenzija priloga od strane recenzenta,
  5. Diskusija oko prihvatanja ili odbijanja od strane progmarskog odbora,
  6. Sastanak progmarskog odbora u vezi odluke o prihvatanju,
  7. Objavljivanje rezultata,
  8. Dostavljanje finalne verzije i
  9. Registracija za učešće.

Poster: forma priloga; obično sadrži sažetak od jedne ili dvije strane.

Prezenter: osoba koja prezentuje prilog/rad na konferencije. Iako nije obavezno, često je autor koji dostavlja rad i prezenter.

Profil: lični podaci korisnika u EKonferencije.com-u, koji se unose kod regostracije. Dalje, mogu se dostaviti i slike, na primjer za sistem zajednice.

Programski odbor (PO, Upravni odbor, Conveners): izvršno tijelo događaja; odgovorni su za pravce konferencije, program. PO je obično sastavljen od predsjedavajućih i recenzenata konferencije. Na PO-sastanku odlučuje se o prihvatanju ili odbijanju priloga. Neke konferencije imaju i dodatne recenzente koji nisu članovi programskog odbora.  

Brze veze: „prečice“ u EKonferencije.com-Sistemu, u cilju brzog pristupa najosnovnijim funkcijama.

Registracija (Faza):  faza konferencije u kojoj korisnici mogu da kreiraju račune (tj. registracija novih EKonferencije.com  korisnika) i registracija aktivnosti na konferenciji (tj. registracija za učešće na konferenciji). Tokom registracije, korisnici popunjavaju svoje lične podatke i preferirane opcije za bukiranje i plaćanje. Kada se jednom uspješno registruje, učesnik automatski dobija potvrdu i može da otprinta svoj račun.

Recenzija : recenzentovo vrednovanje priloga sa preporukom programskom odboru  da li se prilog treba prihvatiti za konferenciju. Obično, obično dva eksperta renziraju rad. Na bazi tih rezultata prihvatanje recenzije će biti odlučeno od strane Predsjedavajućeg (status prihvatanja).

Recenziranje: korisnici registrovani kao recenzenti u EKonferencije.com-u pregledaju i dounloduju dodjeljene priloge, i dostavljaju svoje evaluacije (vrednovanja rada).

Recenziranje (Faza):  faza konferencije u kojoj Konferencijiski odbor recenzira i rangira priloge za konferenciju.

Recenzent / Eksper: neko ko može da vidi i vrednuje prilog/rad koji mu je oddijeljen od tsrane Predjedavajućeg. Recenzenti mogu „licencirati“ za neki prolog, što znači da se mogu prijaviti za te recenzije. U sistemu, ulogu recenzentu dodjeljuje administrator.

Prava: definišu akcoje koje možete izvesti.

Funkcija pretrage: učesnik može filtrirati ono što je uneseno i pretraživati izraze i definicije u cijeloj listipregleda.

Vrijeme Servera: sistemski sat servera na koji je EKonferencije.com  uskladišten. U Pro verziji različite vremenske zone se mogu podesiti za svaku konferenciju za koju će se adekvatan rok za dostavljanje priloga primjeniti. Sat servera se može korigovati na Glavnoj podešavačkoj stranici (Main Setup Page), kojoj se može pristupiti preko stranice "Podešavanja" (Setup Page).

Sesija: vidi Sesije Konferencije.

Pregled sesije: sažetak ili kratki opis sesije konferencije.

Kratki rad/sažetak: kratka forma priloga ili sažetak u nekom slučaju.

SSL-sertifikat (HTTPS-transfer): pomoću SSL-sertifikata, siguran prenos podataka između Web browser-a (npr. Firefox) i web sajta je obezbjeđen, tako da se poslatim podacima ne može izmanipulisati od strane trećih lica. Obično, sertifikat izdaje od strane autozirovanih izdavača (Certificate Authorities) koji garantuje identitet serveskog provider-a.

Student Volonter (SV): osoba (obično student) koji sprovodi zadatke za konferenciju u ime organizatora konferencije u određenom veremnu. Za svoju uslugu, volonteri mogu uzeti besplatno učešće na konferenciji.

Sub-Konferencija / Konferencijaska staza (takođe Mreža, Tok): neke konferencije imaju sub-događaje sa odvojenim procesom recenzije i predsjedavajućim, gdje je potrebno imati modul Predsjedavajući-Tok (Track-Chair-Module).

Dostavljanje/Prilaganje/Prijedlog: prilog koji autor dostavlja  na recenziju za konferenciju putem EKonferencije.com-sistema. Ovo može, na primjer biti kompletan rad,  sažetak ili poster.

Faza dostavljanja: faza konferencije u kojoj korisnici mogu dostaviti ili upoload-ovati priloge koji će se razmatrati za uključenje u program konferencije.

Prilozi, maksimalan broj: recenzenti mogu naznačiti maksimalan broj priloga koji bi oni recenzirali.

Lista priloga: predsjedavajući konferencije ima pristup svim pirlozima za konferenciju (na svom Toku). Recenzenti mogu vidjeti listu priloga koja je njima dodjeljena za recenziju.

Teme (oblasti): autori mogu naznačiti odgovarajuću tematsku oblast kada dostavljaju prilog. Recenzenti mogu izabrati svoju fokusnu tematsku oblast iz istih tematskih oblasti. Alokacija priloga za recenziju se pravi na bazi preklapanja između tematskih oblasti autora i recenzenata.

Tok: vidi Tok Konferencije

Modul konferencijskog toka: dodatni programski modul za EKonferencije.com  Pro verziju, koji omogućava da se alociraju predsjedavajući, recenzenti i teme za sub-konferenciju (npr. Tokovi , staze ili workshop-ovi). Na taj način, predsjedavajući dobija pristup prilozima i recenzentima svog toka konferencije, ali ne i onih od drugih predsjedavajućih.

Tutorijali: forma događaja neke sesije na konferenciji. Tutorijali obično dolaze na početku konferencije: govor drže eksperi na temu konferencijske kritične oblasti. Tutorijali obično traju duže i koštaju više od običnog predavanja.

Tip priloga: EKonferencije.com-Sistem dopušta da se administriraju različiti tipovi dostavljenih radova. Ovo može biti np. sažetak (kratki prilog), kompletan rad, poster i pilog u obliku workshop-a.

Unikod: standardizovana kodifikacijska forma za karaktere sa kojima svaki simbol poznat u literarnim jezicima može biti prepoznat. Razvijen je za standarde web-a, e-mailove i svake druge podatke

Korisnički račun: nakon registracije, svaka osoba koja se registruje u EKonferencije.com  automatski dobija korisnički račun. Tu on može da podešava svoje podatke i da se registruje za učešće na konferenciji. Računi korisnika su zaštićeni sa pasvordom i samo autorizovane osobe od strane organizatora imaju pristup tim podacima.

Profil korisnika: lični podaci korisnika uključujući status/ ulogu korisnika. Svaki korisnik mora da kreira svoj profil kada mu se izda korisnički račun.

Web-Forma: Form koja se može napuniti preko Web-browsera (npr. Firefox, Safari ili Internet Explorer). 

Vrkšop (Workshop): Forma dogažaja za sesiju konferencije. Obično je vodi ekspert neke specifične teme. Učesnici dostavljaju priloge na vrkšop. Teme se kristališu kako učesnici i ekspert iznose svoja razmišljanja i nove rezultate. Vrkšop je obično poludnevnog ili cjelodnevnog karaktera. 


Datum: 15.01.2014.   

https://www.high-endrolex.com/10