https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naucni skupovi, radovi, autori...

Funkcionalnosti

Funkcionalnosti zavise od uloge korisnika (administrator konferencije, autor, recenzent učesnik, neregistrovani posjetilac). Ulogu organizatora dobija korisnik koji unese podatke za konferenciju. Ulogu autora korisnik koji je autor rada, učesnika onaj ko prijavi učešće. Ulogu recenzenta može dodati isključivo organizator konferencije.

;
 

Organizator konferencija - početna

 • Nakon prijave na sistem organizator ima pregled (ne)aktiviranih modula
 • Osnovne informacije o konferenciji, sekcije (članci), organizatori, lokacije, sponzori
 • Prijavljeni radovi, recenzije, izvještaji, program konferencije
 • Vijesti, multimedija, društvena mreža
 • Poruke i obavjštenja, društvena mreža, profil
 • Zelenom bojom označeni podešeni modul, crvenom još neaktivirani
 

Izbor modula

 • Organizator konferencije bira module
 • Od izabranih modula zavisi cijena korišćenja sistema
 • Moduli su na raspolaganju nakon izvršene uplate - aktiviranja od strane administratora eKonferencije.com
 • Besplatni moduli su korisniku dostupni po prijavi na sistem
 • Moguće je uz doplatu naknadno uključiti dodatne module
 • Popusti na veći broj uključenih modula
 

Osnovni podaci o konferenciji

 • Naziv, opis, karakter skupa (nacionalni, međunarodni,..), logo,...
 • Jezici, naučne, oblasti, važni datumi, kontakt podaci
 • Tematske oblasti (recenzenti se zaduže za tematske oblasti i pri svakoj prijavi rada dobijaju radove iz izabrane oblasti)
 • Podaci o organizatorima, sponzorima i lokacijama (kontakt podaci, geolokacije, opis, multimedijalni sadržaji,...)
 • Ostali članci, dokumenti (poster, prvi poziv i sl.), novosti, multimedija,..
 • Jednostavno kreiranje sajta konferencije (izbor domena i templejta)
 

Formiranje obrasca za prijavu radova

 • Izborom ponuđenih opcija kreiranje obrasca za prijavu sažetaka i radova
 • Ograničenje broja autora po radu, broja radova po autoru, dozvoljeni tipovi radova, dužina apsktraka (karaktera ili riječi)
 • Određivanje da li će pri unosu sažetka biti moguće unijeti podatke na više jezika
 • Mogućnost da se pri prijavi sažetka pošalje i integralni rad
 • Definisanje koji podaci će biti javno dostupni, registrovanim korisnicima, učesnicima konferencije i svim posjetiocima stranice
 

Pregled prijavljenih radova

 • Organizatoru konferencije stižu obavještenja putem e-pošte o svakom prijavljenom radu
 • Podaci se čuvaju i bazi podatataka i moguće ih je pretražiti po više kriterijuma i odrediti koje podaci će se pratiti
 • Nad svakim radom moguće je izvršiti: izmjenu, pregled i upload integralnih radova (prezentacija, video materijala, pregled recenzija, diskusija) podjeliti radove na društvenoj mreži i dr.
 • Aktivnosti na više izabranih radova: preuzmanje radova, prezentacije, slanje obavještenja, kontakt osobama, prezentatorima radova, i dr.
 • Eksport podataka u Excel
 

Prijavljeni autori

 • Pregled podataka o prijavljenim autorima
 • Pretraga po više kriterijuma i određivanje koje ćemo podatke pratiti
 • Pregled radova od autora, opcija za unos novog rada
 • Dodjela novih uloaga autoru (recezentu)
 • Eksport podataka u Excel
 

Profil korisnika

 • Unos biografskih i bibliografskih podataka, slanje i pregled poruka, profil na društvenoj mreži
 • Prijava na newsleter za prijem obavještenja o novim konferencijama iz odabranih naučnih oblasti
 • Povećanje citiranosti radova: Objavljivanje radova objavljenih na drugim konferencijama, časopisima, kao i drugih publikacija, knjiga i dr...
 • Pregled svih radova, recenzija objavljenih kroz sistem eKonferencije.com ili sa skupa koji je koristio eKonferencije.com
 • Kreiranje vlastitog sajta: izbor poddomena i templejta..
 

Učesnici konferencije

 • Jednostavno kreiranje obrasca za prijavu sa informacijama o načinu plaćanja i cijenama (sa vremenskim i grupnim popustima) za usluge konferencije
 • Obavještenja e-poštom i upis u bazu podataka o učesnicima (pretraga po više kriterijuma i izbor podataka za prikaz)
 • Evidencija o izvršenim uplatama
 • Eksport podataka u Excel
 • Automatsko generisanje akreditacija i QR koda za evidenciju prisustva predavanjima putem android aplikacije
 

Recenzije

 • Kreiranje liste recenzenata i njihovo zaduženje za tematske oblasti
 • Recenzenti dobijaju pristup radovima koji su njima pridruženi
 • Kreiranje obrasca po kome će se vršiti recenzije (raspon ocjena, definisanje parametara po kojima se vrednuje rad)
 • Organizator ima uvid u sve recenzije i opciju da radove označi kao prihvaćene.
 • Prihvaćene radove moguće svrstati u sesije (sesije imaju informacije i lokaciji izlaganja rada)
 

Generisanje dijagrama i izvještaja

 • Automatsko generisanje više tipova dijagrama i u admin dijelu i na frontedu
 • Zastupljenost autora po državama, broj radova po tematskim oblastima, itd.
 • Automatsko generisanje knjige sažetaka
 • Generisanje indeksa autora
 

Slanje obavještenja

 • Kreiranje newsleter grupa
 • Mogućnost slanja poruka učesnicima ranijih konferencija
 • Slanje poruka (ko)autorima, kontakt osobama, prezentatorima, receznentima, mentorima...
 • Autori i učesnici imaju pregled poruka od recezenata, organizatora konferencije
 

Android apk za evidenciju prisustva i ocjenjivanje

 • Generiše se unikatan QR kod za svakog učesnika i isti se štampa na akreditacionu karticu
 • Pri ulazu u salu, skenira se QR kod (samo potreban telefon sa android operativnim sistemom)
 • Organizator može da kreira upitnik koji se odnosi na radove, autore ili konferenciju
 • Samo oni koji su pratili predavanja mogu da ih ocjenjuju
 • Automatska obrada podataka i generisanje izvještaja o najbolje ocjenjenom radu, autoru, najposjećenijim predavanjima...
 

Datum: 30.11.2014.   

https://www.high-endrolex.com/10