NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIKU 2013. g.: Koherenta superozicija atomskih nivoa i uvezana stanja u preciznoj metrologiji i kvantnoj informatici

1. Branislav Jelenković, Serbia

Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade, Dejvid Vajnlend i Serž Haroše, svaki na svoj način istražuju fundamentalne aspekte interakcije svetlosti i materije. Dobitnici su najveće nagrade za fiziku zbog ``fantastičnih ekeperimentlanih metoda koja su omogućila merenja i manipulaciju individualnih kvantnih sistema``. Dok kod Dejvidovih eksperimata laseri omogućavaju kontrolu nad stanjem i manipulaciju zarobljenih naelektisanih atoma, dotle je u Seržovim eksperimentima pristup obrnut, atomi modifikuju i detektuju (bez destukcije!) zarobljene fotone.
U osnovi pojava koje su poručavali je kvantna superpozicija, neintuitivni aspekt kvantne mehanike prema kojoj kvantni objekat može da bude na dva mesta u isto vreme. U nekom smislu Nobelova nagrada je ovogodišnjim laureatima dodeljena za realizovanje minujaturnih verzija ove osobine kvantnih čestica, minijaturne Šredingerova mačke sastavljene od nekoliko fotona (Serže) odnosno atoma (Dejvid).
Rezultati koje je sa svojim saradnicima ostvario Dejvid Vajnlend rezultat su izuzetno preciune interkacije lasera i jona u zamci i imaju primenu u kvantoj infrormatici, kvantnoj simulaciji. Joni u jonskoj zamci, izolovani od uticaja i smetnji okoline, omogućili su Dejvidu i njegovoj grupi da realizuje danas najpreciznije i najstabilnije atomske satove.
U izlaganju će biće prikazane realizacije kvantnih superpozicija atomskih nivoa i uvezanih stanja atoma i stanja kretanja usled moda kretanja jona u harmonijskoj zamci, kao i primena tih stawa na nekoliko kvantno logičkih kola. Opisaće se i principi rada najpreciznijeg atomskog sata na bazi jona Al.

Ključne reči: Nobelova nagrada; kvantna suprepozicija; kvantni računari; atomski satovi

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije

Datum: 10.06.2013.

Br. otvaranja: 565

Contemporary Materials - 2013 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (50.88 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove