Visoka škola „Baltazar Adam Krčelić“


Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

051/230-200
051/216-813
srdjan.radojkovic.treciciklus@student.med.unibl.org
http://www.domzdravljabanjaluka.com/

Istraživači
Elementi razvojne strategije Visoke škole, odnosno budućeg veleučilišta, usmjereni su prema obrazovanju za vrijednosti i kompetencije potrebne studentima i nastavnicima u ostvarivanju njihovih osobnih životnih aspiracija i karijernih potencijala te dobrobiti društvene zajednice. Osnovni obrazovni cilj je osposobiti studente za aktivan doprinos stvaranju novih vrijednosti i dinamičan razvoj njihove profesionalne karijere od prvog dana zaposlenja, te ambiciozan nastavak akademskog obrazovanja. Radom i realizacijom Razvojne strategije želimo omogućiti kvalitetno, efikasno, pravedno i u praksi potvrđeno visoko obrazovanje našim studentima, koje će doprinijeti konkurentnosti gospodarstva Grada Zaprešića, regionalne zajednice ali i hrvatskog društva u cjelini. Sukladno tome, naše aktivnosti će do 2015. godine biti usmjerene na realizaciju znanstveno obrazovnog Kampusa s tehnološkim parkom. Vizija: Visoka škola, odnosno buduće Veleučilište „Baltazar Adam Krčelić“ jest, a i dalje će se razvijati u kvalitetno visoko učilište s jasno izraženim profilom obrazovanja i istraživanja usmjerenim na poslovanje i upravljanje u uvjetima održivog razvoja, a temeljenom na jasnim ishodima učenja i cjeloživotnom obrazovanju, atraktivno za studente i obilježeno aktivnom suradnjom s gospodarstvom i drugim subjektima u zajednici, uključeno u hrvatski i europski prostor visokog obrazovanja. Oživotvorenje projekta znanstveno-tehnološkog kampusa u Zaprešiću, s Veleučilištem „Baltazar Adam Krčelić“ Zaprešić, kao temeljnim subjektom otvorenim za druge visokoškolske i znanstvene institucije, omogućit će da Veleučilište bude gradsko i regionalno visoko učilište prepoznatljivog imidža i visoke kvalitete (krajnji željeni rok ostvarenja – jesen 2015.g.). Misija: Sveobuhvatnim, dosljednim i djelotvornim praćenjem dugoročnih potreba gospodarstva i kulturnih institucija Grada Zaprešića i regionalne zajednice, a u suradnji s Institutom „Ruđer Bošković“ iz Zagreba i drugim znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama iz zemlje i inozemstva, ustrojiti i razvijati stručne studije, oblike cjeloživotnog obrazovanja te znanstvena i stručna istraživanja tako da: putem programa stručnih i specijalističkih studija činimo adekvatnu pripremu studenata u području poslovanja i upravljanja za tržište rada i dalje studiranje, kontinuirano jačamo kvalitetu ustrojenih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u područjima ekonomije i financija, kulture, komunikologije i interdisciplinarnom području projektnog menadžmenta, u pravcu daljnje profiliranosti i prepoznatljivosti Visoke škole na obrazovnom tržištu; prema potrebama redefiniramo postojeće i razvijamo nove studijske programe, prije svega u području financijskog menadžmenta kao izravne obrazovne vertikale završenim studentima stručnog studija poslovne ekonomije i financija. pripremamo i osposobljavamo studente i diplomante za cjeloživotno učenje, putem istraživanja doprinosimo ekonomskom rastu, poticanju inovacija i ukupnom razvoju poslovnog sektora, neprofitnih organizacija i javne uprave. Organizacijske vrijednosti: Obrazovna i istraživačka djelatnost veleučilišta zasnivat će se na sljedećim organizacijskim vrijednostima: kvaliteta i težnja k izvrsnosti te usporedba s međunarodnim standardima kvalitete i k međunarodnoj akreditaciji, kreativnost Visoke škole, odnosno veleučilišta zasnivat će se na temeljnim vrijednostima znanstvenih dostignuća i primijenjenih istraživanja te na promjenama i spoznajama suvremenog društva, ali i konkretne zajednice u kojoj djelujemo, sloboda akademskog izražavanja i kreativnog djelovanja u civilizacijskim i humanističkim okvirima, autonomija i neovisnost o bilo kakvom utjecaju politike, religije i kapitala, otvorenost za sve promjene u realizaciji programa i za druge ideje, konstruktivnu kritiku i alternativne koncepcije, kroz poticanje kreativnog i inovativnog potencijala ustanove i okruženja, otvorenost za suradnju s drugima hrvatskim i inozemnim visokim učilištima na zajedničkim projektima, visoka akademska kvaliteta s jedne strane i povezanost s praksom s druge strane usmjeravat će ukupno djelovanje veleučilišta i obilježavati stil upravljanja. Ciljevi: Ovo visoko učilište postavlja tri opća cilja sa posebnim ciljevima, koji će osigurati ostvarenje postavljenih općih ciljeva: Opći cilj: visoka kvaliteta obrazovnog, istraživačkog rada i cjeloživotnog obrazovanja, ostvarit će se naročito kroz sljedeće posebne ciljeve: sustavno praćenje kvalitete i uspješnosti obrazovnog procesa, te sukladno tome prilagođavanje strateških, organizacijskih i operativnih procesa, kontinuirano analiziranje potreba za nastavnim kadrom i njegovim kompetencijama sa stajališta preustroja u veleučilište, profesionalno jačanje upravljačke funkcije i sistematiziranje poslovnih procesa, preustroj Visoke škole u veleučilište sa posebnim odjelom za znastveno-istraživački rad i cjeloživotno obrazovanje, razvoj dislociranih studija. Opći cilj: osiguranje uvjeta za rad studenata i nastavnika, ostvarit će se kroz sljedeće posebne ciljeve: izgradnju kampusa sa znanstveno – tehnološkim parkom, ustrojavanje uprave kao tijela za vođenje menadžerskih poslova ustanove ali i znanstveno-tehnološkog parka, poboljšanje uvjeta života i rada studenata. Opći cilj: povezanost s okruženjem i s drugim visokim učilištima, ostvarit će se kroz sljedeće posebne ciljeve: otvaranje novih studijskih programa temeljenih na iskustvima stečenim kroz jaču povezanost s gospodarstvom i kulturnim institucijama Grada Zaprešića i regionalne zajednice, kontinuiranu i sustavnu programsku i drugu suradnju s domaćim i inozemnim visokim učilištima, osobito u području razmjene nastavnika i studenata.

Konferencije

Mapa

Geo koordinate: 44.77258 - 17.18423


Pretraži ogranizatore