Novi pristup realizaciji offline sistema za programiranje robota zasnovanog na L-IRL jeziku

1. Vladimir Kaplarevic, Serbia

Jezik L-IRL(Lola Industrial Robot Langugage) je proceduralni jezik za programiranje industrijskih robota razvijen od strane Lola instituta, koji trenutno sintaksno i leksički odgovara jezicima iz Pascal familije. Novi leksički i sintaksni analizatori jezika razvijeni su korišćenjem alata Lex i Bison, koji odgovara klasi LR(1) parsera, zajedno sa programskin jezikom C++. Osnovna odlika ovakvog pristupa jeste modularnost i potpuno razdvajanje funkcionalnosti interpretera koje se odnose na razlicite faze analize koda. Port jezika L-IRL, zajedno sa svojim osnovnim konstrukcijama, razvija se kao moderan script jezik koji pored ostalog poseduje elemente koji se mogu naći i u drugim script jezicima višeg nivoa. Jedna od novih osobina sistema jeste zadavanje sistemskih odnosno globalnih promenljivih korišćenjem XML-a.

Tematska oblast: Proizvodne tehnologije i inženjerstvo

Uvodni rad: Da

Datum: 28.12.2010.

Br. otvaranja: 907

11th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering

Datoteka uz rad  (67.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove