MORFO – FIZIOLOŠKE OSOBINE AUSTRIJSKE SORTE ULjANE TIKVE GLEISDORFER ÖLKÜRBIS U PROIZVODNIM USLOVIMA BANjE LUKE

1. Mirjana Đukić, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Jednogodišnje istraživanje na austrijskoj sorti uljane tikve gleisdorfer ölkürbis je sprovedeno tokom vegetacionog perioda 2015. godine, s ciljem utvrđivanja njenih morfo–fizioloških osobina u proizvodnim uslovima Banje Luke. Istraživanje ispitivane sorte uljane tikve je obuhvatilo više različitih parametara, koji su izmjereni na 15 biljaka. U biometričkoj analizi dobijenih rezultata primjenjena je deskriptivna statistika kao dokumentovanje genotipskih svojstava u datim uslovima gajenja. Ustanovljeno je da se dužina stabla uljane tikve kretala od 147 do 700 cm, dužina stabla do prvog ploda iznosila je od 20 do 270 cm, dok je broj listova po biljci bio od 33 do 99. Broj muških cvjetova po biljci uljane tikve se kretao od 18 do 28, a broj ženskih cvjetova od 5 do 13. Zametanje plodova uljane tikve počelo je 28.06.2015. godine. Broj plodova po biljci iznosio je od 1 do 4. Prosječna realizacija rodnog potencijala za ispitivanu sortu gleisdorfer ölkürbis iznosila je 22,6 %. Ustanovljen je dijametar plodova uljane tikve koji se kretao od 15,7 do 28 cm, dok je masa ploda bila od 1600 do 5170 g. Broj sjemenki po plodu uljane tikve varirao je od 122 do 472, dok je masa suvog sjemena po plodu iznosila od 11,3 do 101,3 g. Sorta uljane tikve gleisdorfer ölkürbis se može preporučiti za proizvodnju u agroekološkim uslovima Banje Luke

Ključne reči: uljana tikva; gleisdorfer ölkürbis; morfometrija

Tematska oblast: Biotehničke – poljoprivredne nauke

Datum: 29.10.2017.

Studenti u susret nauci 2017


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove