NOVA KORELACIJA EKSERGIJE I MASKIMALNOG ZAPREMINSKOG RADA SA PRIMIJENJENOM TERMODINAMIČKOM ANALIZOM

1. Branko Pejović, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Mitar Perušić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Miladin Gligorić, Tehnološki fakultet Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Dušan Kostić, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu::Karakaj bb, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Vladimir Damjanović, Fabrika "Birač" a.d. Zvornik, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Zoran Obrenovic, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

SAŽETAK
U radu je, koristeći vezu I i II zakona termodinamike, za slučaj procesa koji se na povratan način dovodi u ravnotežu sa okolinom, izveden opšti izraz za maksimalni zapreminski rad zatvorenih termodinamičkih sistema. Dobijeno rješenje provjereno je grafičkom metodom, prikazom promjena u radnom dijagramu. Takođe pomoću grafičkog postupka za slučaj strujnih procesa odnosno otvorenih termodinamičkih sistema, izveden je opšti izraz za radnu sposobnost odnosno maskimalni tehnički rad koji se u novije vrijeme naziva eksergijom. Na bazi izvedenih relacija, koristeći određenje termodinamičke transformacije izvedena je nova korelacija između eksergije i maksimalnog zapreminskog rada, što je i bio cilj. Pokazano je da je razlika ovih veličina jednaka karakterističnoj vrijednosti tehničkog rada. Grafička interpretacija dobijene relacije prikazana je u p-v koordinatnom sistemu preko odgovarajućih ekvivalentnih površina, za četiri karakteristična slučaja. Za sve slučajeve, koji na neki način predstavljaju modele za praktičnu primjenu, izvršena je termodinamička analiza.


Ključne reči: eksergija; grafičko predstavljanje; maksimalni zapreminski rad; nova korelacija; termodinamička analiza; termodinamička ravnoteža

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 08.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (753.43 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove