NISKOTEMPERATURNA SINTEZA I KARAKTERIZACIJA HIDROKSI-TERMINIRANIH POLI(DIMETILSILOKSANSKIH) OLIGOMERA

1. Milica Balaban, Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet, Mladena Stojanovića 2, 78000 Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Silvester Bolka, Fakultet za tehnologiju polimera, Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, Slovenia
3. Vesna Antić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, 11000 Beograd, Serbia

Telehelični siloksanski oligomeri obično se sintetišu reakcijom siloksanske ekvilibracije na relativno visokim temperaturama. U ovom radu sintetisana je serija α,ω–dihidroksibutil-poli(dimetilsiloksana) (PDMS) kontrolisane molekulske mase u prisustvu katjonske jonoizmjenjivačke smole kao heterogenog katalizatora. Uticaj reakcione temperature na molekulsku masu PDMS oligomera proučavan je 1H NMR spektroskopijom, termogravimetrijskom i infracrvenom analizom (TG-FTIR), kao i viskozimetrijom razblaženih rastvora. Rezultati su pokazali da izvođenje reakcije na niskoj temperaturi omogućava potpunu kontrolu molekulske mase sintetisanih oligomera.

Ključne reči: hidroksibutil-terminirani PDMS; reakcija siloksanske ekvilibracije; 1H NMR spektroskopija

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 26.07.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove