GLASS FACADES IN CONTEMPORARY URBARCHITECTURE

1. Nikola Cekić, Građevinsko-arhitektonski fakultet Niš , Serbia

N. Cekić
Univerzitet u Nišu, Građevinsko arhitektonski fakultet,
Aleksandra Medvedeva str. 14/111, 18000 Niš, Republika Srbija, E-mail: ncekic@yahoo.com

Sažetak: Graditeljska praksa je potvrdila da staklo kao savremeni materijal u rešavanju fasadnih površina urbarhitektonskih objekata novije generacije pruža izuzetno velike mogućnosti za umetničke i dizajnerske kreacije u prostoru. Posebno nove vrste stakla proizvedene sa nanotehnološkim karakteristikama, ekonomična i energetski efikasna, sa kvalitetnim fizičkim osobinama: optičkim, termičkim, akustičkim, poroznim, protivpožarnim, sa velikom tvrdoćom i čvrstoćom, sa površinski stabilnom strukturom i sl. Osim ortogonalnih staklenih delova najčešće su zastupljeni triangulacioni i poligonalni gabariti sa kojima se rešavaju promene pravca za različite nagibe delova fasade. Površine staklenih fasada, vertikalne ili kose, zakrivljene ili parametrijski deformisane, tehnološki i inženjerski danas se relativno lako rešavaju uz pomoć kompjuterskih programa. Primeri objekata iz bliske prošlosti pokazuju tendenciju nadahnuto oblikovanih arhitektonskih zatalasanih, twist ili kalotastih formi koje su izašle iz vertikalnih osa, klišeiziranih pravouglih gabarita i promovisale arhiskulptoralne artefaktne strukture kod kojih je preko staklenih fasadnih površina uspostavljena kvalitetna vizuelna komunikacija između enterijernog i eksterijernog prostora. To jeste važna činjenica za neophodno potreban komfor korisnika u enterijernom i eksterijernom prostoru.
Ključne riječi: staklo, fasada, dizajn, arhitektura, performanse, artefaktna
struktura


GLASS FACADES IN CONTEMPORARY URBARCHITECTURE

N. Cekić1
1 University of Niš, Faculty of Civil Engineering and Architecture,
Aleksandra Medvedeva st. 14/111, 18000 Niš, Repulic of Serbia, E-mail: ncekic@yahoo.com


Abstract:
Key words:Ključne reči: glass; façade; design; architecture; performance; artifact structure

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.06.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove