ISPITIVANjE ANTIOKSIDATIVNOG POTENCIJALA ODABRANIH DERIVATA MONOTIOKARBOHIDRAZONA

1. Gorana Mrđan, Prirodno-matematički fakultet, Univeritet u Novom Sadu, Serbia
2. Sanja Vlaisavljević, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu ži, Serbia
3. Đenđi Vaštag, Serbia
4. Suzana Apostolov, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Serbia
5. Borko Matijević, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Serbia

Kao i karbohidrazoni, njihovi tio analozi, tiokarbohidrazoni, poseduju raznovrsne biološke aktivnosti i širok spektar primene. Poznato je, iz ranijih proučavanja, da oni pokazuju antikancerogena, antitumorska, antibakterijska, antioksidativna i još mnoga druga značajna biološka svojstva. U ovom radu je ispitan antioksidativni potencijal odabranih monosupstituisanih derivata tiokarbohidrazona, kako bi se dobile informacije o njihovoj potencijalnoj biološkoj aktivnosti. Ova proučavanja su bazirana na dobijenim rezultatima tri različita testa: DPPH, ABTS i FRAP. Dobijeni rezultati su veoma značajni i služiće za dalja ispitivanja njihovih bioloških aktivnosti, citotoksičnosti, kao i potencijalne primene.

Ključne reči: monotiokarbohidrazoni; antioksidant; biološka aktivnost; DPPH; ABTS; FRAP

Tematska oblast: SIMPOZIJUM B - Biomaterijali i nanomedicina

Datum: 17.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (73.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove